Som en del av EU:s Gröna giv presenteras nu EU:s nya strategi för hållbar finansiering. Den bygger vidare på det steg som togs inom EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt från 2018. Strategin sätter den ramarna för EU:s arbete och omfattar åtgärder och instrument som redan tagits fram, håller på att tas fram och som ska tas fram. Ett av de instrument taxonomi som just nu håller på att tas fram är EU:s taxonomi som klassificerar vilka ekonomiska aktiviteter som anses klimat- och miljömässigt hållbara. Småland Blekinge Halland bevakat taxonomin och svarat på samråd, då den berör för oss viktiga sektorer som skog och drivmedel.

En del av den kritik som lyfts under framtagandet av taxonomin adresseras i den nya strategin. Det handlar om att bättre inkludera aktiviteter som kan spela en roll under en övergångsfas såsom gas. Den pekar även på att det behövs en social taxonomi, i tillägg till miljö-och klimat.

I samband med att strategin presenterades lades även förslag till en av åtgärderna som den innehåller, nämligen förslag till standarder för gröna obligationer.

Bilden nedan visar EU:s grundstenar för hållbar finansiering som lades redan 2018.

Bild: EU-kommissionen 

Det är dessa man nu bygger vidare på och vidtar åtgärder där EU ser att tillräckliga insatser inte gjort. Det är inom de fyra områden nedan som man ser att ytterligare åtgärder behövs. 

Bild: EU-kommissionen 

För mer information:

Pressmeddelande: EU-kommissionen lägger fram ny strategi för att göra EU:s finansiella system mer hållbart och föreslår ny EU-standard för gröna obligationer

Strategi för finansiering av omställningen till en hållbar ekonomi

Bilaga till strategin: åtgärdsplan

Faktablad: EU:s strategi för hållbar finansiering