I december presenterade EU-kommissionen ett förslag för ett nytt finansiellt instrument, Brexit Adjustment Reserve, som riktar sig till de medlemsstater som drabbas hårt av Storbritanniens utträdde ur unionen, utifrån ett territoriellt sammanhållningsperspektiv  och ett ekonomiskt- och socialt perspektiv. Eftersom några av våra regioner har hög exponering mot Storbritanniens marknad, finns det anledning att följa utvecklingen noggrant.


Den gröna och digitala omställningen är den övergripande inriktningen för EU framöver. Nu har detta befästs även i EU:s transportpolitik. Förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny strategi för just hållbar och smart mobilitet. Covid-19 har påverkat utformningen av strategin då även har som mål att bidra till ökad motståndskraft (resilience). Intresset för strategin har varit stort då den sätter riktningen för EU:s transportpolitik det kommande åren. Den utgör även en central del i EU:s gröna giv och ska bidra till att minska CO2-utsläppen inom transportsektorn med 90% fram tills 2050. Till strategin hör en handlingsplan med hela 82 åtgärder som ska genomföras de kommande fyra åren. Strategin blickar dock längre än så och har milstolpar för 2030, 2035 och 2050. Strategin och handlingsplanens bredd gör att det finns flera delar som kan vara av intresse för Småland Blekinge Hallands medlemmar.