Offentlig upphandling i EU står för 15-20% av BNP:n och gemensamma EU-regler har därför länge varit en viktig del av EU:s handelspolitik. Arbetet med att förnya gemensamma upphandlingsregler (IPI) har dock varit en riktig långkörare. En del kommer kanske ihåg att många från den regionala nivån svarade på remisser både 2012 och 2016. Den svenska enigheteten då var stor om att ha så få hinder gentemot tredjeland som möjligt. Sedan dess har den geopolitiska situationen förändrats och med den ibland även inställningen till frihandel. 2021 ser ut att bli året då nya EU-regler kommer på plats. Sveriges nationella nivå ser med viss oro på utvecklingen och befarar att upphandlingar för den lokala och regionala nivån kan komma att försvåras. Hur ser Sveriges kommuner och regioner på saken?


Har du hört talas om Rural innovation manifesto? De organisationer och innovationsaktörer som ligger bakom manifestet menar att landsbyggdsinnovation bör prioriteras i EU:s forskning och innovationspolitik och efterlyser fler europeiska nätverk och innovationssamarbeten mellan aktörer i rurala områden. Mariya Gabriel, kommissionär för innovation och utbildningsfrågor, stöttar initiativet och menar att Rural innovation manifesto kommer återspeglas i EU:s kommande långtidsstrategi för landsbygdsutveckling (juni 2021). Läge att göra SBHSS röst hörd i debatten?