I måndags träffades SBHSS* styrgrupp för ett digitalt möte. På dagordningen stod bland annat verksamhetsberättelsen för 2020 och lägesrapporter gavs för våra uppdrag, till exempel arbetet kring hälsoplattformen.  På mötet lyftes även här frågan om vad vi behöver och kan göra för att göra vår röst hörd på ett tidigare stadium i EU:s beslutsprocess. Framför allt gentemot vår nationella nivå. Att påverka hur återhämtningsfonden (RRF) och REACT-EU används i Sverige är svårt, beslutsprocessen är för långt gången. Men i vilka frågor, som ligger tidig i EU:s beslutsprocess just nu, bör vi engagera oss nu för att göra vår röst? För att underlätta , kommmer Brysselkontoret snart att ta fram en enkel sammanställning som kommer ligga till grund för de val som SBHSS gör 2021.

*SBHSS styrgruipp består av politiker från våra fem regioner och rektorer från våra två lärosäten. Styrgruppen fattar de strategiska besluten för SBHSS och beslutar om verksamhetens inriktning. Styrgruppen träffas fyra gånger under året. Här kan du se vilka som ingår i styrgruppen.  


Den 10 februari anordnades den nationella lanseringskonferensen av Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation (2021 – 2027).  Den digitala konferensen belyste olika delar i programmet och samlade över 1500 deltagare. Från ett SBHSS-perspektiv var det särskilt roligt att Erika Augustinsson, region Blekinge, deltog i panel om den nya programdelen "Missions" och berättade om regionens arbete med att länka missions-metodiken med smart specialisering. Samt att Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, deltog i paneldiskussion om betydelsen av en nationell strategi för utökat svenskt deltagande i Horisont Europa.