I tidigare artiklar har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit att ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Även om detta påstående är välgrundat, då flertal branscher i Europa är i stort behov av specifik yrkeskompetens, så vill EU se fördjupat samarbete mellan europeiska regioner snarare än förflyttning av kompetens från ett område till ett annat (brain-drain). 2016 lanserade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för Europa som bl.a. syftar till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Medel från befintliga EU-program används för att genomföra målen i EU:s kompetensagenda och nu har aktörer i Småland-Blekinge-Halland möjlighet att söka EU-finansiering för att initiera processer på hemmaplan som kan ersätta brain-drain med smartare kompetensstrategier.

En nyhet för i år är utmärkelsen inom området silverekonomi, ”Silver economy awards”. Den europeiska silverekonomin är den del i ekonomin som berör Europas äldre befolkning. Termen inkluderar alla ekonomiska aktiviteter som berör äldre vuxna samt som möter deras krav och behov.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU som skapades för att förhindra förstörelsen av biologisk mångfald samt vara ett redskap för att förverkliga EU 2020 målen inom miljösektorn. Idag förs det en diskussion på EU nivå om starkare krafttag för naturskydd och biologisk mångfald. EU-kommissionen utvärderar hur implementeringen av Natura 2000 gått till och hur den fortsatta utvecklingen bör gå till. Med tanke på det arbete med skogsstrategi som pågår hos våra huvudmän kan det finnas relevanta aspekter att beakta inom pågående diskussion om Natura 2000's implementering. Nyligen deltog Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor på ett seminarium på det temat hos Europeiska Skogsinstitutet (EFI). Seminariets huvudfokus var implementeringsarbetet av Natura 2000 i skogsnäring och dess effekt på genomförandet av framtida utveckling. Då omkring 25 % av EU:s totala skogsområde är del i nätverket har skogsnäringen fått ett ökat fokus.