*uppdaterad 2021-04-22*

Idag presenterades EU:s taxonomi för vad som anses klimatmässigt hållbar, ett dokument som många väntat på. EU:s taxonomi för hållbar finansiering har nämligen lett till stor debatt både i Sverige och EU. De flesta är överens om att syftet med taxonomin – att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar – är önskvärt, men det är i definitionerna av vad som är hållbart som diskussioner har uppstått. Från svensk sida har det bland annat gällt synen på skog, bioenergi och vattenkraft, men även frågor som renovering och drivmedel.


Senare i år ska EU-kommissionens anta en uppdaterad europeisk skogsstrategi. För Smålands skogs- och trästrategier var det självklart att spela in vad de ser att den nya europeiska strategin bör innehålla och fokusera på. Viktiga frågor för oss är att man beaktar att EU:s skogar och förutsättningar att nyttja dessa skiljer sig mycket åt mellan Europas regioner och ”one size fits all”-lösningar är därmed mindre lämpliga. I stället bör vi se fördelarna av den mångfald vi har inom Europa. Skogsbruk är en nationell beslutskompetens, men det finns många andra områden där EU har beslutskompetens som påverkar skogen såsom energi och miljö. I vårt svar betonade vi därför vikten av att respektera den nationella beslutskompetensen inom skogsfrågor och att strategin bör stötta samordning inom EU:s policy. Ett problem som har uppstått är nämligen att lagstiftning inom olika policyområden har olika synsätt på skog. Det kan till exempel gälla definitioner av hållbarhet. Andra frågor som vi lyfter är behovet av att inte öka den administrativa bördan för små och enskilda skogsägare, möjligheter att dela data kopplat till skadad skog och vi betonade även atr sociala, ekologiska och ekonomiska värden kan kombineras och samspela i skogen.