Idag släppte EU-kommissionen en helt ny europeisk plan mot cancer. För EU-kommissionens ordförande Usrula von der Leyen är kampen mot cancer en hjärtefråga och planen har varit en högt prioriterad fråga. Den ses också som en viktig del i stegen mot en europeisk hälsounion. Den tar sig an hela processen från förebyggande åtgärder till vård och rehabilitering. Även åtgärderna tar ett brett angreppssätt och omfattar inte enbart hälso- och sjukvård utan även områden såsom utbildning, arbetsmarknad, och transport. Det är därmed relevant för flera av SBHSS-medlemmar att titta närmre på strategin. Totalt öronmärks 4 miljarder euro av EU:s budget 2021–2027 för att genomföra planen, huvudsakligen via hälsoprogrammet EU4Health, forskning- och innovationsprogrammet Horisont Europa och programmet för digital omställning Digitala Europa.


En gemensam utmaning för Europas länder och regioner är den demografiska utvecklingen mot en allt mer åldrande befolkning. Förra veckan släppte EU en så kallad grön bok som ska inleda en bred politisk diskussion om både utmaningar och möjligheter som följer med det åldrande samhället i Europa. Man tar ett brett grepp på frågan och berör allt från behov till livslångt lärande och förändrad arbetsmarknad till främjande av hälsosam livsstil och stärkta hälso- och sjukvårdssystem. Alla intressenter, inkl. regional och lokal nivå, bjuds nu in att dela sina synpunkter kring hur vi bör hantera frågan om en åldrande befolkning. Inspelen ska ligga till grund för utformandet av stöd och andra politiska åtgärder. Detta kan vara en enkel möjlighet att delta i utvecklandet av EU:s åtgärder inom ett område som är viktigt för oss berör oss alla brett. Ni hittar mer information om grönboken om åldrande här, och synpunkter lämnas in via det offentliga samrådet här senast 21 april.