Nyligen nådde EU-parlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse om unionens nästa flerårsbudget (MFF) och återhämtningsinstrument för 2021-2027. Dels innefattar överenskommelsen högre ambitioner gällande biologisk mångfald och förstärkt övervakning av utgifter för biologisk mångfald och klimat, dels en förstärkning i forma av tillskott till sektorsprogram så som Erasmus+, EU4Health och Horisont Europa, och dels ett nytt regelverk och nya inkomstkällor. Vidare kan eventuellt mer EU-medel tilldelas Sverige. Kompromissen måste nu godkännas i sin helhet formellt av både av parlamentet och rådet.


Idag lanserade EU-kommissionen sin plan för att bygga upp en europeisk hälsounion. Bakgrunden till detta initiativ är de många brister som blivit tydliga i samordningen och hanteringen av Covid-19 inom EU. Det har bland annat varit brist på medicinsk utrustning, inskränkningar i den fria rörligheten och skillnader i smittspridningsåtgärder. Hälsa och sjukvård är nationell kompetens och EU saknar därför både mandat och resurser att agera i dessa frågor. Syftet med att etablera en hälsounion är därför att förbättra beredskapen och hanteringen av nuvarande och framtida hälsokriser. I det första skedet fokuserar man framför allt på att förbättra EU:s ramverk för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och att stärka rollen för europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Då hälsounionen innebär att EU tar steg in på hälsoområdet kan vi vänta oss viss dragkamp mellan EU-kommissionen och dess medlemsstater om hur långt dessa befogenheter får gå. Exakt vad en hälsounion kommer innebär för SBHSS återstår docka att se, men förhoppningsvis gör det oss alla mer förberedda för kommande hälsohot.