Europeiska Regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har öppnat upp ett samråd online för intressenter i syfte att samla input inför ReK’s kommande yttrande om den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP), som vi nyligen analyserat. Samrådet riktar sig främst mot lokala & regionala myndigheter och deras intressenter.


Grundstenarna för cirkulär ekonomi i EU lades 2015 när EU-kommissionen presenterade sin första handlingsplan. Kommissionen har i år antagit en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi - en av de viktigaste pelarna inom den europeiska gröna given och EU:s industristrategi. Handlingsplanen pekar ut en rad åtgärder som kommer genomföras de närmsta par åren, allt från konkret lagstiftning till strategier. Vi ser att flera av dessa åtgärder kan vara av stor vikt för våra regioner.

I veckan fick EU:s institutioner brev där nödvändigheten av att Södra Östersjöprogrammet blir kvar i programperioden 2021–27 lyftes. Avsändarna var Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg tillsammans med övriga 10 regioner från Danmark, Litauen, Polen, och Tyskland som ingår i Södra Östersjö-geografin. Positionspappret som är en reaktion mot EU-kommissionens orienteringspapper om gränsöverskridande samarbete i Östersjön tar även upp fördelarna och resultaten från nuvarande och tidigare programperioder.