Idag lanserade EU-kommissionen sin plan för att bygga upp en europeisk hälsounion. Bakgrunden till detta initiativ är de många brister som blivit tydliga i samordningen och hanteringen av Covid-19 inom EU. Det har bland annat varit brist på medicinsk utrustning, inskränkningar i den fria rörligheten och skillnader i smittspridningsåtgärder. Hälsa och sjukvård är nationell kompetens och EU saknar därför både mandat och resurser att agera i dessa frågor. Syftet med att etablera en hälsounion är därför att förbättra beredskapen och hanteringen av nuvarande och framtida hälsokriser. I det första skedet fokuserar man framför allt på att förbättra EU:s ramverk för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och att stärka rollen för europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Då hälsounionen innebär att EU tar steg in på hälsoområdet kan vi vänta oss viss dragkamp mellan EU-kommissionen och dess medlemsstater om hur långt dessa befogenheter får gå. Exakt vad en hälsounion kommer innebär för SBHSS återstår docka att se, men förhoppningsvis gör det oss alla mer förberedda för kommande hälsohot.


Som många av er säkerligen känner till har EU ett mål om klimatneutralitet till 2050. I enlighet med målet har Europeiska regionkommittén utvecklat ett initiativ, Green Deal map, som innefattar en kartläggning av goda regionala och lokala exempel som arbetar för att minska klimatförändringar och miljöpåverkan. Syftet med initiativet är med andra ord att uppmärksamma regioner och städer som på olika sätt aktivt arbetar för att minska växthusgasutsläppen och därmed bidra till EU:s mål om klimatneutralitet.

För Småland-Bleking-Halland finns det möjlighet att bidra som gott exempel till regionkommitténs kartläggning. Bland de nuvarande svenska exemplen finns Kungsbacka som driver ett projekt med syftet att utveckla livsmedelssektorn mer hållbart och klimatsmart genom att exempelvis ha mer vegetarisk mat på skolor och förskolor.

I formuläret bör det goda exemplet beskrivas, det vill säga, hur exemplet bidrar till bättre klimat och inom vilket området det ryms. Skicka in goda exempel här.