EU har under flera år arbetat för att modernisera den offentliga sektorn, framförallt genom arbetet med eGovernment*. I linje med 2015 års strategi för en digital inre marknad kommer EU-kommissionen att lägga fram en ny handlingsplan för eGovernment som strävar efter ökad innovation för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i den offentliga sektorn. Detta breddar användningsområdet och gör IKT inte bara är intressant för aktörer med en rent tekniskt bakgrund, utan även t.ex. regionala myndigheter. Den framtagna handlingsplanen understöds av ett antal utlysningar som du kan läsa mer om längre ner.
 
Nya företagsstrukturer, digitala verktyg och integrering av ny teknologi ska hjälpa den offentliga sektorn att öka sin kapacitet, bli mer effektiv och generellt öka kvaliteten för offentlig administrering. Man vill även ha en öppen offentlig sektor vilket fås genom tre delar; en öppen process, öppen information och en öppen service. Detta ska medföra transparens och kräver ett ökat deltagande och samarbete mellan den offentliga sektorn, privatpersoner och företag, och medför att privatpersoner och näringslivet i högre grad deltar i utformningen och implementeringen av offentliga tjänster. 
IKT återfinns inom EU:s porgram för forskning och innovation Horisont 2020 under samhälleliga utmaningar. Just IKT faller inom ramen för ”Europe in a changing world”, som strävar efter att bygga ett inkluderande, eftertänksamt och innovativt samhälle.   
 
Under 2016 och 2017 går kommissionen därför fem utlysningar som alla faller inom Horisont 2020 och dess fokus på eGovernment. Dessa behandlar frågor som:
 
samarbete mellan och utvecklingen för offentliga administratörer 
 
digitaliseringens påverkan på beslutsfattandet för offentliga aktörer
 
nya företagsmodeller för SMF som bidrar till ett inkluderande, eftertänksamt och innovativt samhälle.   
 
*eGovernment definieras som användningen av internet för att leverera myndighetsinformation och service till medborgare. 

 

Den 30 maj till den 3 juni håller EU-kommissionen evenemanget ”Green Week” som har som mål att driva utvecklingen framåt gällande en inkluderande och hållbar utveckling i Europa inom området miljö. Därför vill vi nu upplysa om att det finns en möjlighet för våra regioner att anmäla sig och delta i evenemanget om det finns kunskaper, idéer eller projekt att bidra med som visar på att investeringar faktiskt kan leda till ”en grönare framtid” för kommande generationer.


Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2016 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet.  
Läs mer om praktiken här »