Nu söker EU organisationer som är intresserade av delta i projekt inom ramen för Erasmus+ Sport. Erasmus+ Sport är en av fyra program som finns under projektet Erasmus+. Erasmus+ är generellt till för att stärka internationella samarbeten och öka kunskapsnivån och anställningsbarheten hos EU:s medborgare. Erasmus+ Sport syftar till att utveckla och implementera innovativa metoder inom idrotten på både lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt hoppas man också på att programmet ska leda till ett fördjupat samarbete mellan olika idrottsorganisationer. 
 
Partnerskapssamarbete 
Genom att delta i ett partnerskap inom Erasmus + sport får du möjligheten att bli en del av ett nätverk som arbetar med att främja idrott och andra typer av fysiska aktiviteter. Det erbjuder en chans att knyta nya kontakter, ta del av andras idéer och lösningar och är även ett sätt att visa upp regionens egna goda exempel. 
 
Projektet pågår mellan 12 och 36 månader och ett partnerskap ska bestå av minst fem olika organisationer från olika medlemsländer. Upp till 80 % av kostnaderna finansieras av EU med en maximal summa av 400 000 euro. 
 
För mindre projekt kan man även delta i mindre partnerskapssamarbeten. Projektet pågår då istället 12, 18 eller 24 månader och ska bestå av minst tre organisationer från olika länder. Maximal summa som EU bidrar med är då istället 60 000 euro. 
 
Ideella europeiska idrottsevenemang
För individuella organisationer finns även möjligheten att ansvara för planering och organisering av nationella såväl som internationella idrottsevenemang. Tanken med evenemangen är att på olika sätt använda idrotten för att hjälpa individer i samhället. Till exempel kan det syfta till att öka jämställdheten inom idrott, stärka den sociala inkluderingen, eller förbättra människors hälsa genom ett mer aktivt liv. 
 
Vem kan delta?
Offentliga organ som ansvarar för sport
Idrottsföreningar av alla slag, oavsett nivå
Organisationer som arbetar med att främja fysisk aktivitet och social inkludering med hjälp av idrott
Arrangörer av idrottsevent
 
Varför ska man delta?
Erasmus + sport erbjuder Småland Blekinge en möjlighet att:
använda idrotten för att knyta nya kontakter
få nya erfarenheter och lära av andra
visa upp sin region och dess aktiviteter
använda idrotten som ett medel för att stärka samhället och dess individer
 
Senaste dagen för att ansöka är 12:e maj 2016. Mer information hittar du här.

Genom projektet ”Culture for cities and regions” finns nu en möjlighet att besöka en av de städer/regioner i Europa som har valts ut för att representera goda kulturexempel där kulturen har integrerats i en större långsiktig plan. Besöket är det tredje och sista steget i projektet, och brysselkontoret har tidigare rapporterat om hur Kalmar läns museum i första steget valdes ut till en av 70 regioner i Europa som tillsammans bildade en katalog över goda kulturexempel. I andra steget valdes 15 av dessa projekt ut för att fungera som värdregioner för att ge andra städer/regioner möjlighet att ta del av det arbete och den erfarenhet som redan finns runt om i Europa. 
 
Oavsett om man deltagit i projektet tidigare eller inte är man välkommen att anmäla sin stad/region, och tanken med vistelsen är att besökarna ska kunna lära sig av sin värd och fundera över hur ett liknande arbete skulle kunna implementeras på hemmaplan. Det finns möjlighet att delta i upp till tre besök per stad/region och ersättning för rese- och boendekostnader finns att tillgå. Sista dagen för att lämna in sin ansökan om att delta är 21 mars.

Investeringsplan för Europa: nya riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

 
Kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) förklarar hur de två fonderna kombineras på bästa sätt
 
Juncker-kommissionens topprioritering är att få fart på tillväxten i EU igen och att öka antalet jobb utan att skapa nya skulder. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – hjärtat i investeringsplanen för Europa – och de europeiska struktur- och investeringsfonderna(ESI-fonderna) fyller båda en central funktion för att skapa jobb och tillväxt.
 
En broschyr som publiceras idag ska hjälpa lokala myndigheter och projektansvariga att dra full nytta av möjligheterna att kombinera Efsi med ESI-fonderna. De två fonderna utformades på olika men ömsesidigt kompletterande sätt när det gäller syfte, utformning och regler. De förstärker varandra.
– Efsi inrättades för att den skulle vara så flexibel som möjligt. Fonden ger de projektansvariga stora möjligheter att söka medel både från Efsi och från ESI. De riktlinjer vi publicerar idag ger praktiska råd till företag som söker finansiering om hur de bäst kan utnyttja de båda fonderna, säger EU-kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.
 
– Att uppnå målen i investeringsplanen för Europa är en gemensam uppgift för vilken alla finansieringskällor och aktörer måste mobiliseras. Jag kommer därför att se till att vi till fullo utnyttjar ESI-fondernas tillväxtpotential för strategiska och resultatinriktade investeringar med ett bättre utnyttjande av finansieringsinstrumenten, säger EU-kommissionären för regionalpolitik Corina Creţu.
– Genom att de europeiska struktur- och investeringsfonderna sammanförs med Efsi kommer EIB att kunna stödja hållbar tillväxt i europeiska länder och regioner. Genom en kombination av EU-bidrag och EIB-finansiering kan banken nå nya stödmottagare, särskilt mindre projekt som sammanförs i investeringsplattformar, säger EIB:s vice ordförande Ambroise Fayolle.
 
Broschyren ger en översikt över möjliga kombinationer av Efsi och ESI-fonderna, antingen på projektnivå eller genom ett finansieringsinstrument som t.ex. en investeringsplattform. Broschyren berikas med erfarenheter från konkreta projekt och med återkoppling från inblandade parter.
Broschyr med mera information hittar du här: