Under våren har Småland-Blekinges brysselkontor skrivit en del om området turism då vi ser att det finns möjligheter för våra regioner att engagera sig mer i frågan. Den 5 april deltog Småland-Blekinge i en konferens på temat hur man ska attrahera investeringar inom turismsektorn. Det potentiella jobbskapande inom sektorn samt vad man bör fokusera på i framtiden inom turism var punkter som diskuterades under konferensen. 


Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)* arbetar för närvarande med att bilda en koalition med civilsamhället och regionala/lokala myndigheter, och vars åsikter ska bidra till att uppnå de målsättningar som fastställdes på den globala klimatkonferensen COP21 som hölls i höstas i Paris. 
 
Syftet med COP21-konferensen var att adressera de miljöutmaningar som samhället står inför, och på konferensen bestämdes det bland annat bestämdes att åtgärder ska tas för att se till att ökningen av den globala medeltemperaturen inte överstiger 2°C, och helst inte med mer än 1.5°C.
 
Den 17:e maj håller EESK ett offentligt samråd där subnationella myndigheter och civila bjuds in att delta och föra fram erfarenheter, rekommendationer och åsikter kring:
- hur Parisavtalet bäst implementeras
- hur man ska gå tillväga för att nå de mål som satts upp
- hur man ska kunna involvera och engagera civilsamhället i frågan 
 
Mer information om samrådet finner du här
 
Förutom chansen att påverka EU:s politik erbjuder samråd även chansen att:
- bygga nätverk inom sakområdet
- få kunskap om EU:s ståndpunkt i frågan och hur det kommer att utvecklas i framtiden 
- visa upp sin region som aktiv och engagerad
 
*Ett av EU:s rådgivande organ som bl.a. arbetar för att främja medborgardeltagandet i EU genom att ge arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper större inflytande samt föra en dialog med dem.