Nu är det möjligt att registrera sig till kursen "Regions, EU institutions and policy-making" anordnad av Regionkommittén, den institution som utgör regionala och lokala myndigheternas röst inom EU. Kursen fokuserar på hur EU:s institutioner samspelar och hur det påverkar politik på regional- och lokalnivå. Kursens behandlar ämnen såsom EU:s sammanhållningspolitik, arbetsmarknadspolitik och sociala frågor men också klimat- och energipolitik, hela tiden med utgångspunkt i vilken roll den lokala- och regionala nivån spelar inom varje policyområde. Vilka trender kan vi se gällande regioners roll och handlingsutrymme inom EU:s politiska system? Kursen utgör dessutom en möjlighet att komma i kontakt med personer från andra regioner som arbetar med EU- frågor på lokalnivå.

Kursen startar den nittonde oktober och riktar sig mot personer som arbetar med EU- program på lokal- och regionalnivå. Kursen är gratis och undervisningsspråket är engelska. Allt arbete sker online under 8 veckor och beräknas kräva 2-3 timmars arbete i veckan.   

Registrera dig här.

 


EU har beslutat att Sverige ska få 1,1 miljard kronor till olika typer av flyktingverksamhet. Detta innebär att i höst kommer kommuner, landsting och frivilligorganisationer kunna ansöka om att ta del av pengar till projekt kopplade till flyktingmottagandet. För att en ansökan ska godkännas krävs en medfinansiering på 25 procent samt att pengarna går till aktiviteter för flyktingar som till exempel, utbildningsinsatser, integration, eller återvändande efter avslag på asylansökan.

Information om utlysningstillfällen kommer att uppdateras fortlöpande på fondernas webbsida.

Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors, CoM) är ett avtal för de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Hittills har 6477 regioner och kommuner undertecknat avtalet. I Småland och Blekinge har 13 kommuner undertecknat avtalet. Läs mer om Borgmästaravtalet längst ned.

Mot bakgrund av att EU i oktober 2014 åtog sig ett nytt mål: Att minska CO2-utsläppen med 40 % fram till år 2030 ställs nu frågan till kommuner och regioner i medlemsstaterna om de vill gå ännu längre. Borgmästaravtalets sekretariat har utformat en undersökning som pågår fram till den 23 september 2015 för återkoppling från kommuner och regioner runt om i EU. För att komma till undersökningen klicka här. Undersökningen kommer att bidra till regionkommitténs yttrande om borgmästaravtalet samt EU-kommissionens policy gällande avtalet.  Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport som offentliggörs i oktober 2015.