EU-kommissionen har presenterat de första stegen i riktning mot ett av sina viktigaste vallöften: Införandet av en Energiunion. Syftet med unionen är att upprätthålla en säker, prisvärd och klimatvänlig energiförsörjning för EU:s medborgare och företag. Unionen fordras också att bidra till nya jobb, en ökad tillväxt och dessutom tros företags export att växa.  Tanken är att låta under- och överskott av energi nyttjas av samtliga medlemsstater. I dagsläget importeras mer än 50 % av energin i EU-länderna till ett värde av 3800 miljarder kronor per år och av den naturgas som importeras kommer 40 % av gasen från Ryssland varav hälften går genom gasledningar i Ukraina. Tre fjärdedelar av alla bostäder inom EU är dessutom ineffektiva när det kommer till energianvändning. 94 % av alla transporter är beroende av oljeprodukter och då importeras 90 % av den mängden. Med en energiunion är tanken att EU ska minska beroendet av andra stater.

Här kan ni läsa mer om den nya Energiunionen, samt se en informativ film om upplägget och varför unionen ska träda i kraft.


Det finns en rad olika europeiska utmärkelser och du kan vinna mycket mer än enbart äran om utmärkelsen delas ut till dig. En europeisk utmärkelse öppnar dörrar, då du har chansen att visa upp ditt goda exempel och det gör dig till en intressant aktör för andra parter. Det kan leda till partnerskap, kontakter, möjligheter till stor medial uppmärksamhet samt en ökad förståelse från omgivningen. Härunder kan du läsa mer om två utmärkelser – en om energi och en om social innovation.

Skogsindustrin är en hörnsten i svensk ekonomi och skapar sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara spelar skogsindustrin en nyckelroll i utvecklingen mot ett klimatmässigt hållbart samhälle.För att skapa en hållbar ekonomi har växande skogar som binder koldioxid stor betydelse. Träbaserade produkter så som exempelvis träbyggnation fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd, vilket har en positiv påverkan på koldioxidutsläppen. Skogsindustrins produkter kan ersätta fossilbaserade material. Flera utvecklingsområden så som möjlighet att skapa textilfibrer av skogsråvara håller på att tas fram i forskningsprojekt och är intressanta pilotprojekt för framtiden.
 
Branshen spelar en stor roll i den svenska ekonomin och utgör en viktig del av SmålandBlekinge-områdets näringsliv.
 
Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Branschen är starkt exportinriktad. Då råvaran till största delen är svensk och importen av skogsindustrins produkter begränsad ger skogsindustrin ett viktigt bidrag till Sveriges handelsbalans.
 
Sverige är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror och har en ledande global position.
 
EU erkänner den vikt som skogen har för bekämpning av klimatpåverkande gaser så som kolodioxid. Man ser också skogen som en hållbar återvinningsbar resurs och har därför tagit fram en strategi för skogsfrågor -The new Forest Strategy (http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm)
Beslut och förvaltning av skogspolitik är huvudsakligen medlemsstaternas ansvar. EU har dock en strategi som fokuserar på skogsfrågor och som stödjer medlemsstaternas utveckling av skogssektorn.
 
Strategin fokuserar på Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning och landsbygdsutveckling. Den berör också hur industripolitiken kan samordnas med EU:s klimat- och energipaket. Hållbarhet och resurseffektivet är andra parametrar som är viktiga i strategin.
 
Behovet av en helhetssyn för skogsindustrin avseende klimatpåverkan, ekonomi och miljö betonas också i strategin.
 
Det finns en förväntan från EU att medlemsstaterna knyter an den nationella skogspolitiken till EUs strategi The new forest strategy. Sedan tidigare finns en överenskommelse att medlemsstaterna och EU skall förhålla sig genom subsidiaritetsprinicipen inom vissa delar av skogspolitiken, men också med delat ansvar inom andra områden.