EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 avslutar i slutet av 2015 förhandlingarna för sitt nästa tvååriga arbetsprogram (2016-2017). För att redan nu veta vad fokus kommer ligga på kan man läsa EU-kommissionens vägledande dokument, så kallade scoping papers. Ett exempel på en lyckad ansökan från Småland Blekinge under den pågående perioden är Blekinge Tekniska Högskola som tillsammans med andra lokala aktörer nyligen tog del av 8,5 miljoner kronor i EU-medel för forskning kring mild demens. Se tidigare artikel om den lyckade ansökan.


I början av 2014 inledde EU sina nya forsknings- och innovationsprogram som går under namnet Horisont 2020. Programmen är de viktigaste instrumenten inom ramen för tillväxtstrategin EU 2020, där målet är att stärka Europas kunskapsbas och konkurrenskraft.

Vinnova har idag gått ut med att Sverige inte kommer att delta under det EU-programmet Ambient Assisted Living (AAL) utlysningen för 2015. Anledningen till detta är att en juridisk överenskommelse mellan EU-kommissionen och medlemsländerna innehåller en ansvarsfördelning som Vinnova inte har mandat att besluta om. Vinnova, som är ansvarig svensk myndighet för programmet, har utrett möjligheterna för Sveriges deltagande och kommit fram till att Sverige inte kommer att delta 2015.

 

Klicka här för mer information.

Se tidigare artikel om AAL:s konferens i Bryssel den 11 mars.