Den 25-26 mars 2015 deltog SmålandBlekinge i en konferens med andra regionkontor i Bryssel. I samband med dagarna hölls ett erfarenhetsutbyte med region Värmland. Områden som livligt diskuterades var skogsindustrin och dess utveckling, pappersmassa men även frågor om hur man bäst utvecklar och driver EU-projekt samt internationella utbyten. Syftet var att förutsättningslöst knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan regionerna.


Den 25 februari presenterade EU-kommissionen ramverket för EU:s energiunion. Genom detta initiativ stärker EU den inre marknaden och vidgar den till att gälla i högre utsträckning även på energiområdet. Detta stärker handeln mellan medlemsstater och går i linje med EUs grundtanke om rörlighet för varor och tjänster. Ur ett säkerhetspolitiskt och miljömässigt perspektiv är det positivt att bli mer energieffektiv och samtidigt mer självförsörjande med större rörlighet av energi. EU strävar efter hög konkurrenskraft, lägre energipriser, reducerat energiberoendet, ökad energieffektivitet samt försöker med denna strategi också minska Europas koldioxidutsläpp. Målet är att minst 10 procent av all energi ska kunna handlas fritt mellan EU-länderna genom ett mer harmoniserat elnät. 

För mer information se länkar nedan:

Strategi

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-contributes-to-the-energy-union-strategy

EU:s energiunion

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Antagna nyckeltal

http://ec.europa.eu/sweden/news/20150225_sv.htm

Active Ageing Index Seminar
16-17 april 2015
Bryssel, Belgien
FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL) anordnar ett internationellt seminarium "Att bygga en faktabas för aktivt åldrande: Active Aging Index och dess potential". Seminariet kommer att ägnas åt de studier som fokuserar på hur man kan uppnå bättre resultat genom lämpliga strategier för aktivt och hälsosamt åldrande. Seminariet syftar till att sammanföra forskare, företrädare för det civila samhället, beslutsfattare och andra intressenter och kommer att ge en tvärvetenskaplig forum för dem som är intresserade att använda AAI och annan forskning för att öka kunskapen om åldrande och äldre människor och leda till utveckling av bättre politik . Läs mer härhttp://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/International+Seminar