Intresset för den maritima och kustnära miljön ökar alltmer, inte bara bland länen i Småland-Blekinge, utan intresset gäller även i ökande grad EU-kommissionen. Även om alla initiativ från EU:s håll påverkas definitivt Småland-Blekinges maritima politik.

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för innovation inom den ”blå ekonomin”. EU:s marina eller ”blå” ekonomi är en betydande sektor, med över 5 miljoner anställda inom olika sektorer såsom fiske, transporter, marin bioteknik samt förnybara havsbaserade energikällor. En utmaning som finns inom denna sektor är kompetensbristen inom vindkraft. 2012 svarade sektorn för havsbaserad energi för 10 % av den årliga vindkraftskapaciteten, och den sysselsatte 58 000 personer direkt och indirekt i Europa. Det uppskattas att den havsbaserade vindkraften 2020 kommer att svara för 30 % av den installerade vindkraftskapaciteten. En ytterligare utmaning är att ca 30 % av den europeiska havsbottnen ännu inte kartlagts. Kommissionen menar på att en bättre förståelse för vad som händer under havsytan kommer att ge större kunskaper om havets resurser och hur dessa kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Därmed är syftet med den framtagna handlingsplanen är att bidra till en hållbar användning av havets resurser och stimulera tillväxt och sysselsättning i Europa.

 

Läs pressmeddelandet här


En sammanställning av EU:s sammanhållningspolitik och dess påverkan på medlemstaterna under den gångna tidsperioden 2007-2013 finns nu publicerade genom EU kommissionen. Publiceringarna har gjorts i form av korta och informativa faktablad för vartdera land.

Förslaget om förnyelse av AAL-programmet (ACTIVE ASSISTENT LIVING) för 2014-2020 har nu klubbats igenom av Europarlamentet och Europeiska rådet. Syftet med förnyelsen är b.la. att ge äldre bättre tillgång till högkvalitativ äldreomsorg, öka EU:s konkurrenskraft inom IKT-relaterade produkter och tjänster för en långsiktig och hållbar äldreomsorg samt uppmuntra forskningssamarbete på europeisk nivå för att ta itu med de demografiska utmaningarna som Europas åldrande befolkning medför.  

Förnyelsen innebär även att ansökningsprocessen till AAL-programmet förenklas samt att stöd kommer att ges för genomförandet av European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Budgeten för det nya AAL-programmet kommer ligga på 175 miljoner Euro från EU Kommissionen som en del av Horisont 2020. Utöver detta kommer finansiering att erhållas från industriella partners och medlemstater under en sjuårsperiod med en budget på 700 miljoner euro. 

 

Läs beslutet här


http://www.centralsweden.se/images/transparent.gifLäs om den senaste utlysningen här