EU-kommissionen avser att ta fram en strategi för gles- och landsbygd (”Long term vision for rural areas”) som sträcker sig fram till 2040. Fram till 9 september är det möjligt att ge övergripande input till den färdplan (roadmap) som pekar ut vad strategin ska behandla. En färdplan syftar till att informera medborgare och intressenter om kommissionens arbete och ge möjlighet att ge kompletterande information för att öka EU-kommissionens förståelse för frågan. I dagsläget ger dock färdplanen intryck av en klassisk, men förenklad syn på rurala frågor. Eftersom strategin avses ligga till grund för EU:s syn och insatser de närmsta 20 åren, är det betydelsefullt att utgångspunkten blir rätt.


Fram till den 1 september ges tillfället för forsknings- och innovationsaktörer (bl.a. regioner) att ge inspel till utformningen av regeringens strategi för svenskt deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. Frågorna handlar om hur din organisation har deltagit i tidigare ramprogram och om planerat deltagande 2021 - 2027. Du hittar enkäten här!

REACT-EU  är en del av NextGenerationEU och har en budget som uppgår till 47,5 miljarder €. Fonden ska fördelas, främst genom ERUF och ESF, baserat på medlemsstaterna påverkan av Covid-krisen. I en nyligen publicerad kommunikation till medlemsländernas ministrar vägleder kommissionen till hur fonden kan användas. I stora drag handlar det om att rikta in sig på den geografiska områden vars ekonomi har drabbats hårdast av pandemin, att medlemsländerna tar hänsyn till de landspecifika rekommendationerna och att mobilisera projekt som även stöder EU:s digitala och gröna ambitioner.