EU har just presenterat två nya strategier på energiområdet – en för vätgas och en för integrering av energisystem. Båda syftar till att uppnå mål om ett koldioxidneutralt Europa 2050 och ingår i EU:s gröna giv. Vätgasstrategin pekas särskilt ut som central för EU:s återhämtning, då utveckling på även väntas leda till ekonomisk tillväxt och jobb. Det finns tydliga kopplingar mellan de två strategierna. Strategin för integrering av energisystem tar sig an energisystemet som helhet. Vätgas är ett av de energislag som ska integreras i energisystemet.

Utifrån Småland Blekinge Hallands prioriteringar kopplat till fossilfrihet, inte minst inom transport, är strategierna av intresse. Region Kalmar svarade på det samråd som legat till grund för strategin för integrering av energisystem. n. Biogasens roll var en av de aspekter regionen lyfte i sitt svar.


Nu öppnar första utlysningarna i Innovation Fund – EU:s nya och största fond för utvecklingen av koldioxidsnål teknik. Fokus är på kommersialisering av innovativa tekniska lösningar, så att dessa kan komma ut på marknaden. Det handlar om projekt inom förnybar energi, energiintensiv industri, energilagring, samt koldioxidupptag, -användning och -lagring (carbon capture, use and storage).   

Bild: EU-kommissionen

För första gången sedan 2010 hölls inte det traditionsenliga styrgruppsmötet i Bryssel. Det blev ett intressant online-möte istället. Brysselkontoret gick igenom förslagen till EU:s långtidsbudget (MFF) och återhämtningspaket och pekade ut de viktigaste punkterna för SBHSS. Eftersom några punkter kräver ett snabbt agerande från Sverige sida för att regionerna inte ska missa några EU-medel, bedömde styrgruppsmötet att det var av största vikt att alla regioner var aktiva på regionalt politiskt forum denna vecka, men att Region Kronoberg skulle ta fram och framföra några av ”våra” perspektiv.

Bland många andra punkter redovisades Brysselkontorets omvärldsbevakning. Den finner ni på vår hemsida– härmed ryker Camilla Läckberg som sommarens hängmatteläsning ?