Hälsa

På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens, men EU-kommissionen ombeds stödja medlemsstaterna i arbetet samt att främja såväl forskning som innovation. Demografiska, tekniska och kostnadsrelaterade utmaningar ställer krav på att hälso- och sjukvårdssystem runtom i Europa reformeras och moderniseras. Därför uppmuntrarar EU-kommissionen till samordning och samverkan, med eller utan EU-finansiering, samt att i högre grad överföra och dela erfarenheter. Europa har ett starkt näringsliv inom Life Science och Med Tech. Man ser att den globala konkurrenskraften för dessa branscher kan stärkas ytterligare genom harmonisering av regelverk, inte minst vad gäller digitalisering och eHälsa. 

Covid-19 har i hög grad påverkat EU-kommissionens arbete inom hälsoområdet. Dels har kommissionen adresserat behovet av samordnade rekommendationer och insatser, dels hälsorelaterade satsningar på sikt. Det påverkar även europeiska regioner och nätverks agendor gällande de utmaningar som man vill samarbeta kring.

 

Innovationssamarbeten

Utveckling, både gällande effektiva hälso- och sjukvårdsystem och näringslivsfrämjande, sker i ökande grad inom europeiska samverkansplattformar, där aktörer från regioner, akademi, näringsliv och hälsoorganisationer gemensamt driver utvecklingen, bygger strategiska allianser för kompetensutbyte och även påverkar beslut och utlysningar. Europeiska regioner, lärosäten och andra innovationsaktörer arbetar även med hälsoinnovation och näringslivsfrämjande inom ramarna för regionernas smarta specialiseringsstrategier och ett par partnerskap har bildats som kan vara intressanta för SBHSS att engagera sig i.

 

Digital omställning

Den digitala omställningen är en av EU-kommissionens huvudprioriteringar och där och utveckling inom e-hälsa ses både som en del av lösningen på utmaningar inom hälso- och sjukvårdsystemet och som en tillväxtbransch. Förutom finansiering till FoI, inriktar sig EU-kommissionen till stor del på utmaningar och möjligheter kopplat till att dela data. Syftet är att få till lagstiftning som möjliggör delning av data, samtidigt som individens integritet säkras. Det finns mycket att vinna på att bättre kunna nyttja data inom Europa, dels för patientmobilitet och dels för att driva forskning och innovation (FoI) framåt. En utmaning är dock att göra detta på ett patientsäkert sätt och det talas mycket om persondriven datadelning. EU håller just nu på att utveckla ett gemensamt europeiskt hälsodataområde.

 

Finansiering

Finansiering till projekt inom hälsoområdet finns inom flera EU-program. Som ett svar på Covid-19 får EU:s hälsoprogram EU4Health en kraftigt ökad budget och omfattning. Hälsa är även ett område inom Horisont Europa. Det nya programmet, Digitala Europa, kommer även det innehålla flera möjligheter kopplat till eHälsa. Delar av EU:s återhämtningspaket riktas till hälsa- och sjukvård, men det återstår att se vad detta innebär i praktiken.

 

Ägarnas aktivitet

Småland-Blekinge-Halland har ökat sitt europeiska engagemang inom området hälsa. Medlemmarna formulerade under 2017 ett gemensamt uppdrag kring att nyttja den europeiska arenan för att utveckla den nära vården. Det resulterade i etablerandet av SBHSS Hälsoplattform 2020, som syftar till att bättre och mer effektivt nyttja möjligheterna på den europeiska arenan. Läs mer om hälsoplattformen i detta faktablad.