Hälsa

Covid-19 har i hög grad påverkat EU-kommissionens arbete inom hälsoområdet, vilket har lett till uppbyggande av ett europeiskt hälsoområde. Dels har kommissionen adresserat behovet av samordnade rekommendationer och insatser, dels hälsorelaterade satsningar på sikt. Det påverkar även europeiska regioner och nätverks agendor gällande de utmaningar som man vill samarbeta kring. SBHSS hälsoplattform är en bra utgångspunkt för det ökade europeiska samarbetet inom hälsa då den samlar Småland Blekinge Hallands regioner att gemensamt arbeta för att utveckla den nära vården i de sydsvenska regionerna. Genom att ha ett etablerat samarbete mellan våra regioner blir vår röst starkare inom EU och ökar möjligheterna att ta del av finansiering och andra möjligheter som uppstår av EU-samarbetet.

På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens, men EU-kommissionen ombeds stödja medlemsstaterna i arbetet samt att främja såväl forskning som innovation. Demografiska, tekniska och kostnadsrelaterade utmaningar ställer krav på att hälso- och sjukvårdssystem runtom i Europa reformeras och moderniseras. Därför uppmuntrar EU-kommissionen till samordning och samverkan, med eller utan EU-finansiering, samt att i högre grad överföra och dela erfarenheter. Europa har ett starkt näringsliv inom Life Science och Med Tech. Man ser att den globala konkurrenskraften för dessa branscher kan stärkas ytterligare genom harmonisering av regelverk, inte minst vad gäller digitalisering och e-hälsa.

 

Innovationssamarbeten

Utveckling, både gällande effektiva hälso- och sjukvårdsystem och näringslivsfrämjande, sker i ökande grad inom europeiska samverkansplattformar, där aktörer från regioner, akademi, näringsliv och hälsoorganisationer gemensamt driver utvecklingen, bygger strategiska allianser för kompetensutbyte och även påverkar beslut och utlysningar. Europeiska regioner, lärosäten och andra innovationsaktörer arbetar även med hälsoinnovation och näringslivsfrämjande inom ramarna för regionernas smarta specialiseringsstrategier. EU-arenan erbjuder även flera europeiska partnerskap och plattformar för datadelning som har bildats vilka kan vara intressanta för SBHSS att engagera sig i.

 

Digital omställning

Den digitala omställningen är en av EU-kommissionens huvudprioriteringar, där utveckling inom e-hälsa ses både som en del av lösningen på utmaningar inom hälso- och sjukvårdsystemet och som en tillväxtbransch. Förutom finansiering till FoI, inriktar sig EU-kommissionen till stor del på utmaningar och möjligheter kopplat till att dela data. Syftet är att få till lagstiftning som möjliggör delning av data, samtidigt som individens integritet säkras. Det finns mycket att vinna på att bättre kunna nyttja data inom Europa, dels för patientmobilitet och dels för att driva forskning och innovation (FoI) framåt. En utmaning är dock att göra detta på ett patientsäkert sätt. EU:s institutioner håller just nu på att utveckla ett gemensamt europeiskt hälsodataområde.

 

Finansiering

Finansiering till projekt inom hälsoområdet finns inom flera EU-program. Som ett svar på Covid-19 får EU:s hälsoprogram EU4Health en kraftigt ökad budget och omfattning. Hälsa är även ett område inom EU:s största program för forskning och innovation, Horisont Europa. Det nya programmet för digital utveckling, Digitala Europa, kommer även det innehålla flera möjligheter kopplat till e-hälsa. Delar av EU:s återhämtningspaket riktas till hälsa- och sjukvård, men det återstår att se vad detta innebär i praktiken. Brysselkontoret tog fram en sammanställning över EU:s finansieringsmöjligheter 2021-2027 för hälsoplattformen år 2020.

 

Ägarnas aktivitet

Småland-Blekinge-Halland har ökat sitt europeiska engagemang inom området hälsa. Medlemmarna formulerade under 2017 ett gemensamt uppdrag kring att nyttja den europeiska arenan för att utveckla den nära vården. Det resulterade i etablerandet av SBHSS Hälsoplattform 2020, som syftar till att bättre och mer effektivt nyttja möjligheterna på den europeiska arenan. Läs mer om hälsoplattformen i detta faktablad. Sedan dess har hälsoplattformen inlett ett samarbete med italienska regionen Emilia-Romagna genom både digitala och fysiska erfarenhetsutbyten genom en serie av webbinarier och en studieresa där hälsoaktörer från SBHSS regioner besökte Emilia-Romagna. För 2023 och framåt är det fokus på att formalisera samarbetet med Emilia-Romagna, samt att inleda samverkan mellan hälsoplattformen och Småland Blekinge Hallands lärosäten.