Styrning

Styrgrupp: Varje län är representerade med tre ledamöter i styrgruppen varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena företräds av rektorerna.  Styrgruppen fattar beslut om den strategiska inriktningen för samarbetet.

Chefsgrupp: Gruppen består av en ansvarig chef för regional utveckling från respektive regionkommun, en representant, utsedd av rektor, från respektive lärosäte samt kontorschefen för Brysselkontoret. Chefsgruppen bereder styrgruppens ärenden och möten samt ansvarar för löpande avstämningar med kontaktpersonsgruppen.

Kontaktpersongrupp: Kontaktpersoner utses av respektive part i chefsgruppen och ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret, förankring i respektive hemmaorganisation samt förmedling av information mellan Brysselkontoret och regionens intressenter.

Tillfälliga arbetsgrupper utses vid behov.