Digitalisering

Digitalisering är ett högt prioriterat europeiskt område där EU-kommissionen med olika insatser strävar efter att främja ett mer digitalt och uppkopplat Europa genom den gröna och digitala omställningen. Ökad digitalisering kan därför både ses som ett mål och ett verktyg för EU, genom att med digitala medel nå ett mer grönt och hållbart Europa. Småland-Blekinge-Halland bevakar skärningspunkterna mellan EU:s digitala agenda och regional utveckling.

EU-kommissionen har utnämnt åren fram till 2030 som EU:s digitala decennium och pekar på behovet av genomgripande samhällsomställningar. Under Covid-pandemin uppmärksammades inte bara möjligheterna med digitaliseringen för att kunna ställa om arbete, studier och andra engagemang till virtuellt format, utan även utmaningarna för att kunna genomföra den digitala omställningen. Dessa utmaningar ställer höga krav på utbyggnad av digital infrastruktur, digitala kompetenser, cybersäkerhet, datadelning och AI för den regionala utvecklingen, i synnerhet då de är sektorsöverskridande, vilket kräver koordinering av både aktörer och resurser.

 

EU-initiativ och regleringar 

Från att debatten i hög grad handlat om bredbandskapacitet, ser vi idag att det handlar om mycket mer än så. På EU-arenan hanteras nu frågor om hur vi kan sätta ramar för äganderätt, tillgång och användning av vår data. Den lokala och regionala nivåns engagemang blir uppenbar när vi talar om EU:s ramar för offentliga digitala tjänster, men även för samordning för att snabbt hjälpa näringslivet att anpassa verksamheten. Lärosäten berörs bland annat av utvecklingen av ett europeiskt öppet vetenskapsmoln (Science Cloud) som öppet datautrymme för vetenskap, forskning och innovation. Redan nu hanteras flera lagförslag om bland annat artificiell intelligens (AI) och data. Förslag om regleringar av cybersäkerhet arbetas fram och ett nytt förslag för att ersätta EU:s direktiv av en förordning för att påskynda bredbandsutbyggnaden är på gång. Arbetstakten lär inte minska framöver – ambitionerna ovan ska nås till 2030.

 

Finansiering

Digitaliseringen har även påverkat EU:s finansieringsprogram vilket lett till upprättande av Programmet för ett digitalt Europa (Digital Europe) vilket är ett program som fokuserar på digitala tekniker, och hur de ska härledas till företag, offentlig förvaltning och medborgare. Programmet stödjer projekt inom 5 huvudområden:

  • Högpresterande datorsystem (€2,2 miljarder)
  • Artificiell intelligens (€2 miljarder)
  • Avancerade digitala färdigheter (€0,6 miljarder)
  • Cybersäkerhet (€1,6 miljarder)
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier (€1 miljard)

Programmet för ett digitalt Europa utgör ett komplement till och kan verka i synergier med andra program som stöder den digitala omvandlingen, såsom Horisont Europa och de digitala aspekterna av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2). Även Faciliteten för återhämtning och resiliens finansierar flera områden för digitalisering så som datainfrastruktur, offentlig förvaltning, digitala färdigheter och digitala innovationshubbar, men det är medlemsstaterna själva som delar ut investeringsmedlen.

 

SBHSS aktivitet

Det finns anledning för aktörer i Småland-Blekinge-Halland att följa diskussioner på EU-arenan om olika lagstiftningar och initiativ för att påverka förslagen i enlighet med de regionala intressena, i synnerhet då ansvarsfrågan kring vem som för regionernas talan på EU-arenan inte kan tas för given. Detta beror inte bara på att frågan för närvarande utreds, utan även på frågans komplexitet då området är horisontellt och berör flera olika områden (trots att frågan lätt fastnar i stuprör mellan olika verksamheter) vilket i sin tur påverkar frågan om ansvar för området – särskilt i hänsyn till EU-arenan. Därför har ett närmare samarbete upprättats mellan Brysselkontoret och Småland-Blekinge-Hallands bredbands- och digitaliseringskoordinatorer genom regelbundna avstämningar och en integrering av Brysselkontoret i det redan etablerade Nationella nätverket för regionala digitaliseringskoordinatorer.