Digitalisering

Digitalisering är ett högt prioriterat europeiskt område där EU-kommissionen med olika insatser vill främja ett digitalt uppkopplat Europa. Småland-Blekinge-Halland bevakar skärningspunkterna mellan EU:s digitala agenda och regional utveckling, som vi sammanfattar i tre kategorier

Bredbandsutbyggnad: Stora samhällsinsatser förväntas för att bygga ut kapaciteten av ett bredbandsnät/5G-nät som motsvarar framtidens behov av samhällstjänster, transport, hälsovård, med mera. EU-finansiering (t ex via återhämtningsfonden) och utformningen av europeiska regler för statsstöd utgör således viktiga pusselbitar i utbyggnaden.

Främja en digital ekonomi: Inför programperiod 2021 – 2027 lanserade kommissionen det nya sektorsprogrammet Digitala Europa med syfte att främja den europeiska digitala ekonomin. Särskilt intressant för den regionala nivån är initiativet med regionala digitala hubbar och kommissionens ambition att bygga europeiska plattformar för regional (digitalt) samarbete.

Öka den digitala kompetensen handlar om att den europeiska arbetskraften ska vara förberedda inför morgondagens digitala arbetsmarknad. Erasmus+, programmet för livslångt lärande, riktar särskilt fokus mot insatser för att främja digitala kompetenser.

EU-kommissionen uppdaterar och initierar europeiska strategier för att främja EU:s digitala omställning. Strategierna kopplas i sin tur till att modernisera europeiska lagstiftning och främja investeringar med EU:s strukturfonder och sektorsprogram. Med andra ord kan den regionala nivån vinna mycket på att vara med i utformningen av europeiska digitala strategier och program.