Forskning och innovation

Forskning och innovation (FoI) utgör en central beståndsdel i det regionala tillväxtarbetet eftersom det lägger grunden för förnyelse och breddning inom näringslivet och har verkan på regionens samlade absorptionsförmåga av konkurrensutsatt kapital och därmed den totala kapitalbasen för regional utveckling.

EU:s roll som FoI-finansiär, genom riktade prioriteringar och investeringar, gör Bryssel till en viktig arena för att positionera regionala innovationsmiljöer till europeiska samarbeten och finansiering. Till skillnad från EU:s strukturfonder kräver de konkurrensprövade europeiska FoI-programmen att projekt drivs i samverkan med aktörer från andra europeiska länder. Det är i detta skede som Brysselkontoret hjälper till med den europeiska ”matchmakingen” och bidrar till att Småland-Blekinge-Hallands aktörer kan sammanlänka regional innovationskapacitet med europeiska samarbeten och värdekedjor – vilket gynnar både regionen och Europa!

Brysselkontorets navigering i det europeiska FoI-landskapet tar avstamp från regionala spetsområden och prioriteringar i regionala strategier, så som de regionala smarta specialiseringsstrategierna. Detta eftersom regionen har störst möjlighet att konkurrera om projektfinansiering där kapaciteten är som störst.

Det Brysselbaserade FoI-arbetet innebär både kortsiktiga och långsiktiga insatser och berör områden som digitalisering, industriell modernisering och gröna näringar. Vår långsiktiga vision är att EU:s innovationspolitik och sektorsprogram ska vara välanpassat till små- och medelstora regioners innovationssystem. På kort sikt stöttar vi våra medlemmar när projektutlysningar lanseras i program som Horisont Europa, Digitala Europa, och Erasmus+. Vi vill arbeta för att våra regioners kunskap och innovationsmiljöer tillvara tas och står sig väl i konkurrensutsatta ansökningar.