Grön omställning

EU:s arbete för att möta miljö- och klimatrelaterade utmaningar sträcker sig över flera policyområden. Detta är tydligt i den Gröna given som släpptes i slutet av 2019 och som är en av de högst prioriterade satsningarna för den nya von der Leyen-kommissionen. Den Gröna given ses både som en tillväxtstrategi och som ett ramverk för EU:s åtgärder för ett klimatneutralt Europa. Inom kort väntas en klimatlag med bindande mål om klimatneutralitet till 2050 och delmål för 2030 antas för första gången på europeisk nivå. 

Bioekonomi

Småland Blekinge Halland och flertalet andra europeiska regioner som satsar på att utveckling av bioekonomin – där förnybara biologiska resurser och avfall används till biobaserade produkter, tjänster och energi – påverkas i högsta grad av de åtgärder som föreslås inom Gröna given. Majoriteten av europeiska regioner har bioekonomi i sina smarta specialiseringsstrategier och oftast handlar det om livsmedelssektorn. För Småland Blekinge Halland South Sweden med styrkor inom flera områden inom bioekonomin finns goda möjligheter att nyttja den europeiska arenan. Brysselkontoret är dessutom en av ledarna för ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi och engagerade i ERIAFF:s arbetsgrupp för växtbaserade proteiner, vilket ger oss goda möjligheter att koppla upp våra styrkor mot andra regioners kompetenser.

Skog och trä

Europeiska arenan erbjuder flera möjligheter att stödja och utveckla den skogliga bioekonomin. Dels via europeisk FoI-samverkan och satsningar på utbildning och kompetens, dels via påverkansarbete kopplat till lagstiftning och strategier. I hög grad påverkas förutsättningarna för den skogliga bioekonomin av beslut fattade på EU-nivå kopplat till klimat, miljö och energi. De senaste åren har ett antal förslag med betydelse för skoglig bioekonomi förhandlats på EU-nivå, där det varit tydligt att geografiska förutsättningar och synen på skog skiljer sig markant mellan europeiska områden. Nordiska regioner skiljer sig från länderna på kontinenten och det är således relevant att öka kunskapen om våra svenska förutsättningar och marknadsföra hur skogen och dess råvaror kan nyttjas på ett hållbart sätt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Det finns en önskan om att EU:s skogsstrategi, som för närvarande uppdateras, ska skapa bättre samstämmighet i skogsrelaterade frågor mellan EU:s olika policyområden, Det är dock oklart om så blir fallet.

 

Hållbart byggande

En av det frågor som har fått allt större vikt är hur vi bor. Byggsektorn är en av de branscher som pekas ut som särskilt viktiga att ställa om till mer cirkulär och hållbar. En av de större satsningarna är den euroepiska renoveringsvågen som tar sikte på att fördubbla renoveringstakten fram till år 2030. Samtidigt ser man att boende är en bredare fråga. Nyligen lanserade EU-kommissionen initiativet till en ny europeisk Bauhaus-rörelse som ska skapa vackra, inkluderande och hållbara levnadsmiljöer. Fem platser i Europa ska vara föregångare för rörelsen och det kommer knytas finansiella medel, inte minst via Horisont Europa, för genomförandet.

 

Livsmedel

Livsmedelsnäringen är en annan huvudpelare inom bioekonomin som också är tydligt kopplad till EU:s gröna deal, framför allt via EU:s jord-till-bordstrategi, som sätter politiska ramar och styr investeringsmedel till framtidens lokala/regionala livsmedelssystem. EU:s livsmedelspolitik berör alltifrån direktstöden i EU:s gemensamma jordbrukspolitik till FoI-investeringar genom Horisont Europa eller kompetensförsörjningsåtgärder genom initiativ i Erasmus+. Den regionala nivån har stort utrymme för att delta i interregionala livsmedelspartnerskap (inom bland annat kommissionens S3-plattform) eftersom området är prioriterat i många europeiska regioners regionala innovationsstrategier.

Ägarnas aktivitet

Det pågår aktivitet inom flera områden kopplat till den gröna omställningen, både vad gäller innovationssamarbete och policypåverkan. Policypåverkan görs framför allt utifrån Smålands skog- och trästrategier där vi svarat på flertalet samråd. Brysselkontoret stöttar ägarna inom innovationssamarbete framför allt kopplat till växtbaserade proteiner och hållbart byggande.