Om oss

Småland Blekinge Halland South Sweden är ett samarbete mellan fem regioner och ett lärosäte i södra Sverige.

Syftet med Småland-Blekinge-Hallands samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse samt att öka samverkan mellan ägarna i viktiga strategiska frågor, såväl på den europeiska arenan som på den svenska.

Genom att vara på plats i Bryssel och i olika sammanhang lyfta fram Småland-Blekinge-Hallands ståndpunkter och förutsättningar kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen och därmed ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut samt finansieringsmöjligheter utformas på ett sådant sätt att detta gynnar regionens utveckling. Kontoret bemannas av tre heltidsanställda och arbetar för att europeisk politik och finansieringsmöjligheter ska komma till nytta för regionens medborgare, lärosäten och näringsliv.

Kontorets huvudsakliga uppgifter är:

Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna som bland annat gäller analyser av politiska initiativ och lagförslag, programutformning, finansieringsformer samt deltagande i samverkansplattformar inom de fokusområden som ägarna identifierat.

Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som viktiga för hela eller delar av regionen.

Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet besöker regionen, informerar och rådger via direktkontakter, webbsida och veckobrev, tar emot studiebesök på plats i Bryssel, erbjuder ägarna en arbetsplats i Bryssel samt i övrigt verkar för medlemmarnas intressen*.

Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt biträda medlemmarna i planering av studiebesök och annan informations- och kontaktservice.

Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga som experter vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och regionernas aktörer.

Marknadsföring och profilering av ägarna och dess aktörer på plats i Bryssel i syfte att skapa förutsättningar för att kunna ingå i nödvändiga samarbeten.