Almedalen

Den 25 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Som en del av SBHSS styrgruppsuppdrag att verka för en ökad dialog kring sammanhållningspolitikens betydelse för det regionala utvecklingskapitalet, anordnar SBHSS, under Region Jönköping läns värdskap, tre tematiska seminarier mellan kl.13:00-17:30 där vi kommer diskutera följande teman:

 • Sammanhållningspolitiken
 • Energi
 • Skog

 

Program

EU:s regionalpolitik och Sveriges konkurrenskraft

Tid: Kl. 13:00 – 14:45

Diskussioner pågår om hur EU:s framtida regionalpolitik (sammanhållningspolitiken) ska formas. De förändringar som diskuteras påverkar Sveriges regioner påtagligt. För att säkerställa Sveriges konkurrenskraft framåt behövs en förändrad och fördjupad dialog mellan nationell och regional nivå.

EU:s budget och EU:s regionalpolitik är under press och därför förväntas nedskärningar och förändringar. Det är fyra år kvar tills EU:s nästa programperiod inleds, men redan nu finns indikationer på vilka förändringar vi kan förvänta oss. Flera av förändringarna har direkt påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget. EU-medel står för cirka 50% av svenska regioners utvecklingskapital och är ett viktigt verktyg för att säkerställa fortsatt regional utveckling genom flernivåstyre och platsbaserade investeringar. Parallellt kan den nyligen avslutade statlig utredningen om en effektiv hantering av EU-medel också få direkta konsekvenser på svensk innovationskapacitet och konkurrenskraft.

Påverkansmöjligheterna är störst tidigt i EU:s beslutsprocess. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med svenska regioner tagit fram ett ställningstagande som ett inspel i debatten på både den europeiska och svenska arenan. Hur kan Sverige ta tillräcklig höjd för förväntade förändringar?

Medverkande:

Sara Svensson, högskolan i Halmstad: Europeisk utblick om gränsregioner. Jämförelser mellan länders regioner och deras flernivåstyre/nationella dialog

Lena Hed, SKR: Nationell utblick om svenska regioners ståndpunkter kring Sammanhållningspolitiken

Ej bekräftat: Svenska regeringen.

Helene Andersson, Region Halland: Regional utblick om platsbaserade investeringar för svensk konkurrenskraft

Frida Boklund, Företagarna: Näringslivets fortsatta utveckling med Sammanhållningspolitiken som stöd

Karin Helmersson, Region Kalmar län: Regional utblick om långsiktig näringslivsutveckling för svensk konkurrenskraft

Rachel de Basso, Region Jönköpings länEuropeisk utblick och sammanfattning av vägen framåt.

 

Från Gnosjö till EU – om näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem

Tid: 15:30 – 16:15

Energikrisen, industrins elektrifiering och det ökande behovet av el ställer nya krav på vårt energisystem. Elintensiv industri i el-område 4 är särskilt påverkat av vår nya verklighet. Vad behövs för att tillsammans skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem för de som verkar i det?

Tillsammans med näringslivets behov av energisystemet ska man ta sig hela vägen från Gnosjö till EU. En elintensiv industri i el-område 4 som känt på både effektproblematik och dyra elpriser, klargör vad som behövs av politiken för att skapa konkurrenskraft och tillförlitlighet i energisystemet. För att ha aktuella energiplaner på alla nivåer blir förståelsen för näringslivets behov avgörande. Energiplanerna måste därför vara framåtriktade och möta behoven inte bara idag utan också i framtiden. Vilken roll kan regioner och Energikontor ta i det här arbetet och hur hittar vi både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för energisystemet? Regionerna inom Småland Blekinge Halland har tagit fram en energiposition som ett sätt att stärka energiomställningen på EU-nivå. Varför är den typen av samverkan viktig och vad kan andra lära av den?

 

Räcker skogen?

Tid: 16:30 – 17:30

Klimatförändringar, ett förändrat världsläge och nya regelverk kommer att förändra tillgången på svensk skogsråvara. Skogen ska kompensera för världens fossila koldioxidutsläpp samtidigt som den ska ersätta fossila produkter och öka biodiversiteten. Går det här ihop?

Trots en ökad tillväxt ser vi redan idag tecken på begränsningar i tillgången på skogsråvara och vi anar att skogen kommer att utgöra en delikat resurs som måste brukas, användas och förädlas på nya och mer cirkulära sätt och där restströmmar noggrant tillvaratas. Häri ligger nya spännande möjligheter men möjligen också oönskade konsekvenser för den sydsvenska skogen. Hur kommer detta påverka småskogsbruket och förutsättningarna för den sydsvenska skogs- och träindustrin? Och vad får det för konsekvenser för den ekonomiska och sociala hållbarheten i vårt samhälle? Välkommen till ett seminarium med fokus på sydsvensk skog, skogs- och träindustri och politik på europanivå.

 

Läs mer om Almedalsveckan 2024 här.

 

Talare

 • Anna Hed, Beredning för tillväxt och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Helene Andersson, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
 • Rachel De Basso, Ordförande regionstyrelsen, Region Jönköpings län
 • Karin Helmersson, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar
 • Sara Svensson, Docent Statsvetenskap, Högskolan Halmstad
 • Frida Boklund, Regionchef Gotland, Småland och Östergötland, Företagarna
 • Sven Kastö, Kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden
 • Linda Fransson, VD, Gnosjö Automatsvarvning
 • Johanna Lakso, Ordförande Energikontoren Sverige, VD Power Circle
 • Robert Hedman, Strateg energifrågor, Region Blekinge
 • Carlos Pettersson, Sektionschef Energi och samhällsbyggande, Region Jönköpings län
 • Magnus Hellgren, Samordnare Smålands skogs- och trästrategier, Region Kronoberg

 

Vart hittar ni oss under Almedalsveckan?

Seminarierna kommer äga rum på Strandvägen, H533, ”Mötesplats Jönköpings län”.