Transport

EU-kommissionens prioriterar den gröna och digitala omställningen för ett resilient Europa. Detta gäller även EU:s framtida transportpolitik. Huvudinstrumenten för att uppnå EU:s mål på transportområdet är Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), Strategin för hållbar och smart mobilitet, samt finansiering via framför allt Connecting Europe Facility (CEF), och programmet för forskning och innovation Horisont Europa.

TEN-T

Ett väl sammankopplat Europa är grunden för den fria rörligheten av varor och personer. Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är EU:s plan för att sammanlänka transportkorridorer i Europa. TEN-T kan även ses som ett verktyg för att nå flera av EU:s mål, däribland ökad tillväxt och sysselsättning, territoriell sammanhållning, övergång till koldioxidsnål ekonomi och säkerhet. Prioriterade sträckor inom TEN-T har ökade förutsättningar till finansiering och investeringar via Connecting Europe Facility (CEF), men innebär även ett åtagande för medlemsstaten att satsa på dessa sträckor. Just nu pågår översyn av TEN-T och flera regioner arbetar för att säkerställa att specifika sträckningar inkluderas i nätverket, men också för horisontella prioriteringar såsom klimat, digitalisering, innovation och sjöfart.

Hållbar mobilitet

Fossilfria sätt att transportera oss är sedan länge en central fråga inom EU:s transportpolitik. Detta har ytterligare förstärkts genom EU:s Gröna giv som är ledande för EU-kommissionens arbete. Målet är att EU ska vara klimatneutralt år 2050. För att kunna uppnå klimatneutralitet behöver utsläppen från transporterna reduceras med 90%. En av de grundläggande delarna är alternativa bränslen och transportsätt, men också att nyttja möjligheterna . I slutet av 2020 lade EU-kommissionen fram en omfattande strategi för hållbar och smart mobilitet, som utgör grunden för EU:s transportpolitik. Tidigare i år har man presenterat en vätgasstrategi och en strategi för energiintegrering, vilket kan innebära stöd för satsningar och lagstiftning.

Biodrivmedel är ett av de alternativa bränslen som det satsats stort på i Sverige. Dock är detta en fråga som fortsätter att skapa diskussion inom EU, och där det finns starka intressen från olika håll. Meningsskiljaktigheterna rör ofta biodrivmedlens hållbarhet, i synnerhet vad gäller grödobaserade alternativ. Diskussionen och lagstiftningen är inte koncentrerad till ett område, vilket därmed kräver en bred bevakning av områden såsom utsläppshandel, energi, statsstöd, förnybar energi och biologisk mångfald. För att stötta utvecklingen av fossilfria transporter avser EU 2021–2027 tillhandahålla medel via CEF, men även Horisont Europa och EU:s innovationsfond.

Digital mobilitet

Den digitala omställningen ses som en möjliggörare för nya transportsätt, system och en fossilfri sektor. Inom detta område förekommer även innovationssamarbeten mellan regioner, inte minst utifrån smarta specialiseringsstrategier. Medel finns att tillgå via program såsom Horisont Europa, Digitala Europa och CEF.

Ägarnas aktivitet

Region Blekinge arbetar aktivt för bättre transport i Södra Östersjön och vidare in i landet. EN viktig fråga ör att stärka Motor way of the Sea i TEN-T. Region Halland arbetar med transportfrågor framför allt via sitt engagemang inom STRING-samarbetet, där Brysselkontoret stöttar i det europeiska aktiviteter kopplat till frågor såsom TEN-T. Region Kalmar län har ett särskilt engagemang för biogasfrågor.