New European Bauhaus – så här ska det genomföras!

Igår släppte EU-kommissionen ett meddelande om New European Bauhaus (NEB). I detta lägger man grunden både för vad New European Bauhaus är och hur initiativet ska genomföras praktiskt och finansiellt. Meddelandet bygger på de inspel och bidrag som intressenter gjort under designfasen, och markerar därmed övergången till genomförandefasen. Aktörer i Småland Blekinge Halland, i synnerhet Smart Housing Småland som är officiell NEB-partner och mobiliserar i Smålands, har varit aktiva under designfasen. Det finns därmed ett stort engagemang och beredskap att ta en betydande roll även under genomförandet.

NEB lanserades som ett initiativ för ett mer positivt angreppssätt på den gröna omställningen och har beskrivits av EU-kommissions ordförande Ursula von der Leyen som den Gröna givens själ. Det handlar helt enkelt om hur vi vill leva och bo i framtiden, med utgångspunkt i följande tre värderingar:

 • Hållbarhet, från klimatmål till cirkuläritet, nollutsläpp och biologisk mångfald
 • Estetik, upplevelse och stil av kvalité, utöver funktionalitet
 • Inkludering, från att värdesätta mångfald till att säkerställ tillgänglighet och prisvärdhet

På så sätt sträcker sig NEB över många policyområden och bidrar till flera EU-strategier och mål. Inte minst finns tydliga kopplingar till Gröna given och strategier av intresse för Småland Blekinge Halland såsom EU:s skogsstrategi, EU: strategi för biologisk mångfald och EU:s bioekonomistrategi. Du kan läsa mer om detta i denna bilaga.

Baserat på inspel från designfasen har man landat i att initiativet ska genomföras utifrån fyra tematiska områden:

 • Återkoppla till naturen
 • Återfå en känsla av tillhörighet
 • Prioritera platser och personer med störst behov
 • Främja långsiktigt, livscykel och integrerat tänkande i det industriella ekosystemet

Detta kan fortfarande upplevas som ganska vagt, men i meddelandet listar EU-kommissionen en rad konkreta åtgärder,  inte minst vilka utlysningar och program som ska finansiera genomomförandet. Utlysningarna är indelade i tre olika kategorier och du hittar samtliga listade genom att följa länkarna nedan:

 • Places on the ground – stötta den konkreta omvandlingen av den byggda miljön och till livstilar på lokal nivå som kopplar an till denna
 • Enabling environment for innovation – sötta innovation som syftar till att integrera hållbarhet, inkludering och estetik hos nya läsningar och produkter
 • Diffusion of new meaning – ifrågasätter våra perspektiv och mind-set kring kärnvärdena estetik hållbarhet och inkludering

Horisont Europa kommer vara ett viktigt program som bland annat finansierar de första fem Bauhaus-piloterna, men även Erasmus+, Kreativa Europa och europeiska regionalfonden finns med bland finansieringsinstrumenten. Medlemsstaterna uppmanas att utforma sina regionala strategier utefter NEB:s värderingar och nyttja finansiering från återhämtningsfonden (RRF) och sammanhållningspolitiken till genomförandet. Det kan därför vara viktigt att ta med detta i diskussioner med nationell nivå och i genomförandet av våra regionala strukturfondsprogram. All information om NEB:s finansiella ramverk finns i denna bilaga.

Bland de aktiviter och åtgärder som ska genomföras nämns:

 • Etablera ett NEB Lab, som ska vara en ”tanke- och görasmedja” för att utveckla och skapa prototyper för verktyg, lösningar och policyåtgärder som förenklar omställning i praktiken
 • Samskapa vägar till grön omställning för bygg- och textilbranschen, genom bl.a.
 • Årlig Bahuahaus fetisval, som ska stärka NEB-gemenskapen och möjliggöra spridning av resutlat. Festivalen består av forum, mässa och fest. Den första äger rum i Bryssel våren 2022 (vi ses där!)
 • Årligt Bauahaus-pris, vinnarna av den första omgången kommer presenteras redan idag 16 sept.

För den som vill engagera sig i och bidra till NEB finns det med andra ord en hel del möjligheter att titta på. Tvärsektoriell samverkan och regional mobilisering är nyckelord för genomförandet och det kan därför vara bra att börja i den änden. I Småland pågår en samordning under ledning av Smart Housing Småland, kontakta Linda om du vill veta mer eller inkluderas i denna.

Ni hittar all info här:

NEB:s hemsida

Pressmeddelande Ett nytt europeiskt Bauhaus: nya åtgärder och ny finansiering för att koppla ihop hållbarhet stil och inkludering

EU-kommissionens meddelande om NEB

Frågor och svar