2018: The Year of multimodality

EU-kommissionen vill se större insatser på transportområdet under 2018, det senaste initiativet från kommissionen handlar om fler satsningar och lagförslag som skall uppmuntra både privatpersoner och företag till att använda sig av kombinerade transporter för att minska trängseln på våra vägar. Vägtransporter fortsätter vara en av de största klimatbovarna i samhället, att EU satsar på kombinerade transporter kan därmed innebära möjligheter för Småland-Blekinge-Halland vad gäller att nå klimatmålen.   

Som vi har skrivit om i tidigare artiklar händer det mycket på transportområdet under 2018 framför allt handlar det om strategier för alternativa bränslen och mobilitetspaketet. Nu har kommissionen dessutom utsett 2018 till ”The year of multimodality” inom transportområdet (inte att förväxla med ”det europeiska året” som 2018 har temat kulturarv)”. Målet med kommissionens satsningar är att kopplade till miljömålen i Parisavtalet men också till att främja rörligheten i Europa genom användning av kombinerade transportmedel. Med ”The year of multimodality” eller året för multimodalitet syftar kommissionen på användningen av kombinerade transporter under samma resa. Styrkan i kombinerade transporter ligger i att man kan kombinera fördelarna inom olika transportmedel för att minska kostnader, minska transporttider, öka tillgängligheten och minska trängseln på våra vägar.  Eftersom transportsystem och kombinationer av transportslag är intressant för flera av våra huvudmän kan kommissionens fokus på multimodalitet fungera som inspiration för verksamheten i Sverige, bidra till att förbättra logistiken i kombinerade transporter och reducera administrativa bördor för företag som använder kombinerad transport och kan på så sätt bidra positivt till det lokala näringslivet.

Kommissionen har dock identifierat ett antal flaskhalsar inom transportsystemet i Europa som måste lösas för att nå ett så effektivt system som möjligt. Det handlar främst om administrativa kostnader när man använder sig av kombinerade transporter, idag är det för kostsamt att kombinera transporter i jämförelse med att välja ett transportsätt. Det är dessutom för otydliga regler kring kombinerade transporter och passagerares rättigheter när man använder sig av olika transportmedel under samma resa.

För att tackla dessa utmaningar presenterar kommissionen ett antal fokusområden som man kommer att arbeta med under 2018:

  • Digitalisering av transportnätverket (ex. biljettsystem, elektroniska transportdokumentation och administration mellan länder).
  • En revidering av Kombidirektivet (för att främja användningen av kombinerade transporter).
  • Arbeta för ett ramverk som skall skydda konsumenten vid kombinerade transporter.
  • Internalisera externa kostnader (att transporter som ger upphov till exempelvis olyckor och miljöutsläpp inte skall betalas av samhället utan av den som utför transporterna eller förorenaren)

En viktig del av satsningarna för kombinerade transporter är förslaget till revideringen av Kombidirektivet. Från svenskt håll har Kombidirektivet mottagit en hel del kritik med argumentet att det ger upphov till oschyssta villkor inom transportbranschen vid kombinerade transporter. Kritikerna menar att europeiska bolag konkurrerar genom sämre villkor när man använder sig av kombinerade transporter vilket missgynnar svenska åkerier. Ursprungligen var direktivets syfte att minska koldioxidutsläppen, främja miljön och EU-medborgares hälsa genom att använda sig av kombinerade transporter via sjöfart och järnväg, kritikerna menar istället att direktivet ger upphov till oschyssta företagare som verkar i Sverige utan att följa svensk lagstiftning. Förslaget har som ambition att tydligare definiera vad som är en kombinerad transport för att säkerhetsställa att företag följer regelverket. Kommissionen vill också att medlemsstaterna skall vidta ekonomiska stödåtgärder gällande kombinerade transporter för att öka dess konkurrenskraft. Det slutgiltiga direktivet kan påverka möjligheten till kombinerade transporter för vissa av våra huvudmän, vi fortsätter att bevaka frågan om kombinerade transporter.

För Småland-Blekinge-Hallands del skulle kommissionens krafttag för kombinerade transporter vara en möjlighet att främja rörligheten men också förenkla för företag och andra intressenter att använda sig av kombinerade transporter. Vad kommissionen menar exakt med att internalisera externa kostnader kommer vi få mer information om senare i år men det skulle kunna handla om att arbeta efter principen om att förorenaren skall betala för utsläppen och inte samhället.

Under året anordnas även flera olika evenemang på temat runt om i Europa:

–  High-level Conference on European Multimodal Freight Transport, Sofia, 20 March 2018

–  Transport Research Arena, Vienna, 16 -19 April 2018

–  TEN-T Days Connecting Europe, Ljubljana, 25-27 April 2018

–  Fifth European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, Nicosia , 14-15 May 2018

–  EUROPEANMOBILITYWEEK, across Europe, 16-22 September 2018

Mer information om kommissionens satsningar på multimodalitet hittar ni här.