2020 – en överblick inför kommande år

2019 närmar sig sitt slut, och många av de frågor som varit tongivande under året fortsätter även 2020. Därmed blir 2020 året då mycket ska falla på plats – allt från Brexit till långtidsbudgeten till den nya kommissionens gröna prioriteringar. Det är med andra ord komplexa förhandlingar som ska avslutas under nästa år, vilket kan påverka hela Europa, så väl som Småland-Blekinge-Halland.

Brexit

Storbritanniens s.k. snap election den 12 december gav Boris Johnson och hans konservativa Tory-parti en majoritet i brittiska parlamentet. Johnson enkla löfte om ett ”snabbt brexit” verkar nu bli verkligenhet. I praktiken betyder det nu att parlamentet fritt kan godkänna de skilsmässoavtal som Johnson förhandlande fram med Bryssel under hösten, vilket innebär att Storbritannien kan lämna EU utan ytterligare förseningar den 31 januari.

Vad innebär det för Sverige och SBH? I praktisk mening händer det kanske inte så mycket till en början, då Storbritannien stannar i EU-samarbetet till slutet på 2020. Det kommer bli en övergångsperiod från och med 2020. Övergångsperioden kan förlängas en gång och maxtiden för en förlängning är två år samt att förlängningen måste fått ett gemensamt beslut senaste den 1 juli av både EU och Storbritannien.

Rotering av europiska rådets ordförandeskap – Kroatien ta över efter Finland

Europeiska rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet. Snart har Finland förfogat över rådets ordförandeskap i 6 månader. Prioriteringarna för Finlands ordförandeskap har varit att stärka de gemensamma värderingarna och rättsstatsprincipen, göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande, stärka EU: s position som en global ledare inom klimatåtgärder och att skydda medborgarnas säkerhet i stort. Härnäst är det Kroatien tur, då de intar ordförandeskapet första januari.  Deras prioteringar grundar sig i deras slogan ”A strong Europe in a world of challenges” med målsättningarna:

– Ett Europa som växer
– Ett Europa som förenar
– Ett Europa som skyddar
– Ett Europa som är inflytelserikt             

Kroatien kommer få en stor roll i förhandlingarna för att skapa en diplomatisk övergångsperiod vid Brexit. Kroatien har samordnat sitt ordförandeskap i enlighet med rådets nya strategiska dagordning för 2019–2024 och de politiska riktlinjer som presenterades av Ursula von der Leyen, ordföranden för kommissionen, i juli. Som EU:s yngsta medlem har Kroatien uttryckt att det är hedrande att ta över ordförandeskapet då det är en avgörande tid för både Europa och världen.

Det är Tyskland som avslutar ordförandeskapet under den andra halvan av 2020. Angela Merkel har uttryckt en stark önskan att Kroatien ska nå en överenskommelse om nästa långtidsbudget, då Merkel anser att Tysklands ordförandeskap bör och kan prioritera andra frågor. Merkel ställer sig tveksam till en sådan snabb lösning då långtidsbudgeten för 2021–2017 länge har varit ett diskuterat ämne med svårigheter att nå en kompromiss mellan EU:s institutioner och EU:s medlemsländer.

Långtidsbudgeten och nya policys:

Den 12–13 december samlades EU:s regeringschefer för toppmöte och på agendan var bl.a. EU:s långtidsbudget för 2021–2017. Inför mötet presenterade det finska ordförandeskapet en ”förhandlingsbox med siffror” som innehåller förslag till fördelning av budget. Det finska förslaget har fått ta emot kritik från ett flertal håll, inte minst från kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det finska förslaget sänker sammanhållningspolitikens budget med 12%, vilket kan jämföras med kommissionens föreslag om en sänkning med 5%. Finland som ordförandeland har försökt skapa en kompromiss mellan medlemsstater som vill se kraftiga nerskärningar av sammanhållningspolitiken och kommissionens förslag. Under tiden som förhandlingarna om budgetens storlek pågår, sker planeringen och utformningen av EU:s program parallellt. Mer info hittar du här.

Vidare under 2020 och 2021 kommer Ursula von der Leyen och hennes kommission lägga fram förslag, uppdatera eller revidera policys kopplat till EU:s gröna deal. Redan i början av 2020 kan vi förvänta oss dialoger och samråd kopplat till åtgärdsförslagen. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är bl.a. lansering av ny europeisk skogsstrategi (2020), ny jord-till-bord strategi (2020 – 2021), åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi (2020) bland många fler! Det går att läsa mer om kommissionens ”green deal” och dess påverkan på regionerna här.