Almedalen och den svenska dialogen

Vissa framställer Almedalen som en glamorös festplats. I själva verket är det en unik arena för möten och dialoger över parti-, organisations, geografi- och hierarkigränser. En part saknas dock, och det är inte idealt för vårt svenska flernivåstyre.

Under de sista dagarna i juni gick 2024 års Almedalsvecka av stapeln. Som en del av Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) styrgruppsuppdrag att verka för en ökad dialog kring och goda förutsättningar för utvalda frågor anordnade SBHSS, under Region Jönköping läns värdskap, tre tematiska seminarier där vi diskuterade EU:s regionalpolitik, energi och skog. Härutöver genomfördes en rad seminarier i Regionsamverkan Sydsveriges regi, och inte minst, Region Jönköpings läns egna seminarier (Läs mer om Region Jönköpings läns seminarier här).

SBHSS seminarium om EU:s regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är i omvandling. I och med att medlen från EU:s regionalpolitik utgör en grundsten i svenska regioners arbete med landsbygdsutveckling, dricksvattentillgång, landsbygdsutveckling, energieffektivisering, innovation i näringslivskluster, digitalisering av hälsovården, etc, påverkar utvecklingen framöver möjligheten att utföra det svenska regionala utvecklingsuppdraget.

Inför förhandlingar på EU-arenan söker därför SBHSS en svensk dialog. Inspelen från akademin, organisationen Företagarna, SKR och regionalpolitiker tydliggjorde både betydelsen av EU-medlen och behovet av en utökad dialog mellan regionerna och Regeringskansliet.

Här kan du se seminariet i efterhand.

 

SBHSS seminarium om energiEnergikrisen, industrins elektrifiering och det ökande behovet av el ställer nya krav på vårt energisystem. Elintensiv industri i elområde 4 är särskilt påverkat av vår nya verklighet.

Seminariet lyfte näringslivets behov och visade vad som behövs för att tillsammans skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem för de som verkar i det och vad som behövs av politiken för att skapa konkurrenskraft och tillförlitlighet i energisystemet.

Här kan du se seminariet i efterhand. 

Från vänster: Johanna Lakso, ordförande Energikontoren Sverige, VD Power Circle, Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden, Robert Hedman, strateg energifrågor, Region Blekinge, Carlos Pettersson, sektionschef, Energi och samhällsbyggande, Region Jönköpings län samt moderatorn Sofia Hellström, kommunikatör, Region Jönköpings län.

SBHSS seminarium om skogen

Klimatförändringar, ett förändrat världsläge och nya regelverk kommer att förändra tillgången på svensk skogsråvara. Skogen ska kompensera för fossila koldioxidutsläpp samtidigt som den ska ersätta fossila produkter och öka biodiversiteten.

Seminariet tydliggjorde att vi trots en ökad tillväxt redan idag ser tecken på begränsningar i tillgången på skogsråvara. Häri ligger nya spännande möjligheter, men möjligen också oönskade konsekvenser för den sydsvenska skogen och därmed samhällets ekonomiska och sociala hållbarhet.

Här kan du se seminariet i efterhand.

 

 

 

En aktör saknas i den svenska dialogen

I de flesta seminarier framgick behovet av en brådskande svensk dialog. I några fall för att beslut om strategiska investeringar behövs fattas omgående (läs t ex transport och energi), i andra fall för att beslut är på väg att fattas på EU-nivå och en svensk gemensam linje behövs (läs t ex medlen från EU:s regionalpolitik). Förvisso finns forum för svenska dialoger mellan regional och lokal nivå. I alla fall om man nöjer sig med en dialog mellan regioner och nationella myndigheter. På många seminarier framkom dock att det finns förbättringspotential i dialogen mellan regioner och Regeringskansliet. I synnerhet eftersom nationella myndigheter inte sällan hänvisar till Regeringen för framtidsfrågor som ligger utanför deras uppdrag. I flera seminarier lyftes behovet av en dialog som sträcker sig längre än att ges möjligheten att svara på remisser.

Därför hade många seminarier bjudit in ministrar och statssekreterare. Dessvärre lyste representanter från de olika departementen med sin frånvaro. Det är olyckligt för ett flernivåstyre, särskilt när Almedalsarenan ger så goda möjligheter till en bra dialog.