Årets Europaforum i Jönköping

Den 12 maj, 2017, hölls Europaforum i Jönköping. Vi gläds åt att ha sett en så stor uppslutning och ett sådant engagemang för EU-frågor, från många håll i Småland-Blekinge-Halland och på samtliga nivåer. 

 


 

Det blev en oerhört givande dag med intressanta presentationer, diskussioner och inspel, men framförallt berikande möten mellan offentliga aktörer – från samtliga nivåer, privata aktörer och akademin. Med ett genomsyrande regionalt perspektiv belystes de svåra frågorna om Europas riktning och framtid, finansiering idag och i framtiden, samt kommande programperiod.

 

                Anna Nilsson från Brysselkontoret tillsammans med dagens moderator Marcus Oscarsson, känd från TV4

 

Till att börja med lyftes två stora och aktuella frågor: Det styrningsskifte som EU-kommissionen har utfört, från mycket policy i form av lagstiftning och direktiv, till en större vikt på plattformar för att öka samarbetet mellan EU-aktörer, och svensk delaktighet och inflytande i EU. Vidare, efter en nätverkslunch, hölls tre parallella seminarier/workshops: Framtida finansieringsmöjligheter från EU, Horisont 2020, och hållbar regional utveckling. Efter detta samlades deltagarna på nytt för att lyssna till en paneldebatt med talare från samtliga representationsnivåer, från lokal till europeisk. Här diskuterades regionens roll i EU nu och efter 2020, sammanhållningspolitiken och hållbar regional utveckling. En fråga som också uppmärksammades och som ledde till många tänkvärda inspel var den om regionens roll i arbetet med att informera medborgarna om EU och att göra EU relevant för sina invånare. Man menade att det är viktigt att höja EU-kompetensen i regionerna och kommunerna för att lyckas nyttja medlen på bästa sätt för den enskilda regionen, eller kommunen, och i förlängningen för hela EU-samarbetet. Utan kunskap om EU, vetskap om vad som pågår och vilka resultat, goda som dåliga, som står att finna ur EU-projekt, blir det även svårt att ge en rättvis bild av EU till medborgarna i regionen eller kommunen. De som agerar på lokal och regional nivå, och som står närmst medborgarna, har sålunda en nyckelroll i förmedlandet av EU-medvetenhet. Det blir då viktigt att visa på goda exempel, att belysa vad som kan vara gynnsamt med EU-samarbetet, och att förklara principen om mervärde i EU-projekt.

För att till slut knyta ihop säcken, utgick man ifrån frågeställningen: Vad tar vi med oss hem, och hur arbetar vi vidare? Man konstaterade att det fortsatta interregionala Småland Blekinge Halland South Sweden-samarbetet är av största vikt, och att man, trots en oviss framtid och EU-kriser, kommer att agera aktivt, eftersom att det till stor del är vi i Småland-Blekinge-Halland, som avgör vår framtid i EU. I linje med den visionen, ser vi fram emot ett års samarbete regionerna emellan fram till nästa års Europaforum som planeras att anordnas i Kronoberg!

 

Talare:

Från policy till plattformar
Anna Nilsson, Brysselkontoret

Delaktighet i EU
Johan Wullt, chef för media och kommunikation på EU-kommissionen i Sverige

Framtida finansieringsmöjligheter från EU
Eric Gällstad, avdelningschef för offentlig utlåning i Norden och Tyskland vid Europeiska investeringsbanken

Horisont 2020 – Att dra in de stora pengarna 
Magnus Granström, forskningschef vid Jönköping University
Eva-Lisa Ahnström, projektrådgivare vid Blekinge Tekniska Högskola
Anna Kivilehto, projektrådgivare vid Linnéuniversitetet

Hållbar regional utveckling
Joacim Rosenlund, forskare vid Linnéuniversitetet
Carlos Pettersson från Energikontoret Norra Småland
Lena Larsson och Ing-Marie Sandström från Smålands Turism

Vart är EU på väg? – Paneldebatt

Sotiris Delis (M), Riksdagsledamot (Jönköpings län) och ledamot riksdagens utrikesutskott

Anna Hedh (S), ledamot Europaparlamentet

Kent Johansson (C), tidigare ledamot Europaparlamentet och tidigare ledamot EU:s regionkommitté

Niclas Palmgren (M), ordförande kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Gislaveds kommun