Biobränslen-kommande policy

Vid Skånes seminarium: From dirty shores to clean vehicles in Skåne deltog kommissionens Margareta Djordjevic, DG ENER, där SmålandBlekinge fanns med som deltagare. 

Av denna presentation kan man läsa ut några olika signaler som långsiktigt påverkar oss vad gäller biobränsleproduktion och tillika användning.

Som ni säkert minns rapporterade vi om direktivet för alternativa bränslen. Detta startade i EU:s förhandlingsmaskineri som ett förslag med långtgående policy för utbyggnad i samtliga MS (medlemsstater). Därefter beslutade Rådet att MS själva kommer att ansvar för om och i hur stor utsträckning utbyggnad skall ske, vilket innebär att frågan blir nationell. Detta har ju även nämnts i det dokumentet omvärldsbevakning från SmåBle. I bifogad presentation skriver kommissionen om hur de vill driva på implementeringen av direktivet på MS-nivå. Huruvida MS kommer att påverkas av dessa påtryckningar är oklart. Även i hur stor utsträckning kommissionen kan påverka MS mot bakgrund av subsidiaritetsprinicipen.

I presentationen kan detta läsas i formuleringen: Strong European governance system is needed to ensure that national objectives for renewables are compatible with attainment of the EU level renewables target for 2030.

Man kan också läsa ut att kommissionens avsikt vad gäller förnyelsebara bränslen är att ständigt flytta fram positionerna så att endast den nyaste och mest kostnadseffektiva tekniken stöds med bidrag och att övrig teknik fasas ut från stöd. Detta gäller exempelvis biobränsle av livsmedel som kommer att fasas ut till 2020, om kommissionen får som den vill. Att man arbetar utifrån strategin att fasa ut stöd till gammal teknik till förmån för stöd till ny och kostnadseffektiv teknik på området biobränsle finns att läsa i formuleringen:

"As such, subsidies for mature energy technologies, including those for renewable energy, should be phased out entirely in the 2020-2030 timeframe. Subsidies for new and immature technologies with significant potential to contribute cost-effectively to renewable energy volumes would still be allowed."

För mer information, kontakta Anna Nilsson, SmålandBlekinge