Biogas – en del av EU:s gaspaket

Kommande EU-kommission har uttryckt stora ambitioner på klimatområdet och förväntas släppa ett gaspaket inom de första 100 dagar efter sitt tillträde, detta som del av ”the European Green Deal”. Gaspaketet går inofficiellt under namnet ”Gas 2020” och fokuserar framför allt på naturgasens framtid, men det väntas även omfatta förnybar energi såsom vät- och biogas. Just dessa delar kan vara av särskild betydelse för Småland-Blekinge-Halland.

Syftet med gaspaketet är att minska användandet av kol och olja, genom att skapa förutsättningar för alternativa källor i övergångsfasen mot ett klimatneutralt Europa. Övergången med naturgas förväntas ske parallellt med insatser för ökad produktion av förnybar energi såsom biogas och vätgas, då avsikten är att dessa ska ersätta naturgasen lägre fram. Vilka insatser det handlar om är givetvis något som är av intresse för våra regioner.

Att gasens framtida roll är en fråga som väcker intresse och stor debatt i Bryssel är tydligt. Under hösten har det bl.a. varit artikelserier och seminarium med fokus på just gasens framtida roll i övergången till ett fossilfritt Europa. Nästa EU-kommission och dess ordförande Ursula von der Leyens viktigaste uppgift kommer att vara att leverera på klimatmålen. För att uppnå v.d. Leyens klimatmål behövs nya innovationer som även är kostnadseffektiva – här spelar energisektorn en avgörande roll. För nuvarande kan elektrifieringen täcka 50% av dagens energibehov, men för att resterande 50% ska täckas krävs det att vi kan integrera förnybara energikällor. Dock menar vissa intressenter att vad som verkligen behövs nu är en ”global push” för biogas, då den kommer vara avgörande för omställningen till fossilfri energi. Under nästkommande mandatperiod kan vi förvänta oss investeringar inom förnybar energi som är både kostnadseffektiv och grön. EU:s ”Clean Energy Package” som varit fokus de senaste åren var en bra början, men många menar nu att det behövs nya och mer ambitiösa krafttag för lösa klimatfrågan. Därför anser många att grön vätgas är både en chans och en möjlighet för EU att bli världsledande inom nya lösningar och ny teknologi. De allra flesta verkar vara positivt inställda till förnybar energi och satsningar inom området, det finns dock en oro om hur ”the green deal” kommer att utformas och implementeras i EU.

För tillfället är gaspaketet och satsningar inom förnybar energi endast spekulationer, och det är svårt att konkret att säga vad som ske innan ”the green deal” släpps. Då det råder osäkerheter kring datumet för tillträdandet av den nya EU-kommissionen är det även oklart när detta bli, men en möjlig bedömning är första halvåret 2020.