Biologisk mångfald högt på EU:s agenda

 

En av prioriteterna för E nya EU-kommissionen är att snabbt få klart en ny och uppdaterad strategi för biologisk mångfald, som inspel till FN:s konferens om biologisk mångfald i Kina oktober 2020. EU:s strategi väntas presenteras i 25-26 mars 2020, och kompletteras med åtgärder sommaren 2021.

När det gäller skogen och kopplingen till klimat och biologisk mångfald är det tydligt att det finns många olika åsikter om detta, och mycket berör frågan om bevarande vs. hållbart aktivt brukande. Även från våra regioner har inspel gjorts till EU-kommissionen. Vi har inte sett något utkast till strategin, men en fingervisning kommer från Europaparlamentets resolution inför FN-konferensen i Kina. De vill se att 30% av EU:s eget landterritorium skyddas, men exakt hur ”skyddas” definieras och implementeras är oklart. Brysselkontoret kommer fortsätta bevaka och arbeta med strategin för biologisk mångfald tillsammans med våra medlemmar på hemmaplan. I slutet av 2020 väntas även EU:s uppdaterade skogsstrategi presenteras. Den nya strategin för biologisk mångfald kommer därmed sätta ramarna för dessa delar även i den nya skogsstrategin.

Forest innovation system for Europe

Meningsskiljaktigheterna var tydliga på den konferens som EU-kommissionen anordnade om Skog, klimat och biologisk mångfald. Det förekom flera påpekanden om felaktiga fakta panel- och konferensdeltagare emellan. Kanske kan en av nyheterna som lanserades under konferensen bidra med mer fakta till diskussionerna, nämligen Forest Information System for Europe (FISE). Via FISE kan man inte bara få tillgång till pedagogisk statistik från olika länder, utan även översikt EU:s policy. Då flera av våra medlemmar intresserar sig för skoglig bioekonomi i ett europeiskt perspektiv kan detta vara en bra kunskapskälla.

Green week 2020 – Nature and biodiversity

Prioriteten på biologisk mångfald avspeglar sig även i temat för årets EU Green Week. Eventet består dels av en konferens i Bryssel 1-5 juni, samt så kallade partnerevent runt om i Europa. Partnerevent innebär att man anmäler ett event, aktivitet, kampanj eller liknande som man själv anordnar i sin region. Kravet är att det berör temat och äger rum mellan 4 maj och 14 juni. Mervärdet är både synlighet i Europa, men också att kunna marknadsföra det som ett officiellt Green Week partnerevent. I Bryssel förväntas det samla en bredd av aktörer med generellt miljöintresse eller mer specifikt biologisk mångfald. En möjlighet att ta del av kunskap och skapa kontakter, men också att bidra med egen kompetens i diskussioner med andra. Om ni vill veta mer, kontakta Linda.