BLEKINGE MÖTER FRAMTIDENS TRANSPORTUTMANINGAR

Henrik Ny och Ihsan Zakri från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har varit på besök i Bryssel för att presentera GreenCharge Europa. GreenCharge Europa är fortfarande i utvecklingsstadiet men ett liknande projekt sker redan på hemmaplan som leds av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i samarbete med universitet, forskningsinstitut, kommuner, landsting, regionförbund och privata företag för att arbeta fram gemensamma hållbara lösningar till introduktionen av elfordon & elladdningsinfrastruktur. Projektet inriktar sig på stora och små städer runt om i Europa där behovet av effektiva energilösningar finns för att täcka transportbehovet. GreenCharge Europa syftar till att stärka förutsättningarna för en hållbar infrastruktur i Europa, genom att ta fram regionala hållbarhetslösningar som går att replikera för att hjälpa europeiska lokala myndigheter att utveckla prisvärda och hållbara lösningar till dagens transport- och energisystem

Ca 30 % av sin tid finns lärosätena representerade i Bryssel via Småland-Blekinges kontor. BTH använde denna gång kontoret till att hålla ett möte där viktiga nyckelpersoner samt potentiella samarbetspartners från andra europeiska regioner bjöds in för att ta del av projektet. Ett ytterligare möte hölls sedan på ERRIN:s transportarbetsgrupp för att vidare knyta kontakter med intresserade regioner som vill kombinera miljö- och innovationsarbete. ERRIN är ett brysselbaserat nätverk som syftar till att få fram partnerskap inom innovation, därmed finns en samlad bred kompetens från Europas regioner i nätverket.

I EU-finansierade program arbetar EU-kommissionen i hög grad med att ta fram programbeskrivningar som har förankring ute i regionerna. Med andra ord har vi genom att vara aktiva på den europeiska arenan möjlighet att få framtida program- utlysningar anpassade efter våra behov, i detta fall behovet att täcka transportbehovet på ett hållbart sätt.

Henrik Ny och Ihsan Zakri upplever att det finns stort intresse kring frågan eftersom många av Europas regioner står inför liknande utmaningar och därför vill hålla sig i främsta ledet för att möta utvecklingen och knyta till sig kunskap. Därmed syftade besöket till att söka partners med liknande intresse och varierad kompetens.

Europeiska städer står inför en tuff transportsystemutmaning.  Klimatförändringar och de senaste finansiella kriserna har påverkat och bromsat transport- och energisystem-utvecklingen i Europa. Under presentationen av projektet pekade Henrik Ny på nyttan av samarbete på europeiskt plan för att finna gemensamma infrastrukturlösningar på Europas transportproblem.

De båda var nöjda med brysselbesöket och siktar på att samla partners för att gemensamt söka pengar ur H2020. BTH är aktiva i Bryssel och är idag välkända och efterfrågade som samarbetspartner. Genom sina besök stärker BTH sin profil ytterligare.