Blueprint – verktyg för ökad kompetens och smart specialisering

Då Erasmus+ förväntas en dubbelt så stor budget i nästa programperiod öppnar det upp för fler möjligheter för regioner och regionala aktörer att nyttja Erasmus verktyg för lokala och regionala kompetensförsörjningsinsatser. Tidigare har SBHSS Brysselkontor informerat om utlysningar och de partnerskap som etablerats genom ”Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills” (Erasmus) och nu när tredje vågen av partnerskap är i fas att utformas har Småland-Blekinge-Halland möjlighet att ge inspel till ERRIN, som i sin tur deltar i en expert-workshop med kommissionen ang. ”promoting education, training and skills across the bioeconomy”.

Bakgrund

År 2016 antogs en ny kompetensagenda (eng. Skills Agenda for Europe) av Kommissionen vars syfte var att bidra med rätt utbildning och stöd för Europas medborgare. I samband med agendan lanserades nya verktyg i programmet Erasmus för att uppnå målen i EU:s kompetensagenda. Ett av de verktygen är de olika partnerskapen inom Blueprint. Ett av syftena med Blueprint är att adressera kompetensbrister, inom utvalda sektorer, som på olika sätt kan hindra industrier från att utvecklas genom att uppmana till mer strategisk användning av EU och de nationella finansieringsmöjligheterna som finns. Målet är att utveckla konkreta lösningar för att möta kompetensbehov på kort och mellanlång sikt i en vald ekonomisk sektor. Tanken är att detta med tiden ska främja nya investeringstillfällen, innovation, arbeten och tillväxt.

En viktig framtidsaspekt för denna plattform är att kunna stötta strategier för smart specialisering – detta skulle kunna hjälpa regioner att fokusera på sektorer där de har störst potential för ett konkurrensmässigt övertag. Inom Blueprint ska intressenter såsom företag, handelsunioner, auktoriteter och institutioner för utbildning och forskning ges en arena för att kunna möta de utmaningar som sektorspecifika kompetensbrister innebär.

Utlysningsomgångar

Kommissionen har lanserat/lanserar tre omgångar av utlysningar som specialiserar sig mot följande utvalda sektorer:

1. 2018–2022, programperiod för bilsektorn, försvarssektorn, sjöfartssektorn, rymdsektorn, turismsektorn och sektorn för textil, kläder, läder och skor

2. 2019–2023, programperiod för tillsatsframställning, konstruktion, sjöfartstransport och stålindustri

3. 2020–2024, programperiod för försvarsteknologi, batterier för elektromobilitet, bioekonomi med nya teknologier och innovation inom jordbruk, energiintensiva industrier/industriell symbios, mikroelektronisk tillverkning och design, och digitalisering av energivärdekedjan.

Särskilt intressant för tredje omgången av blueprint-partnerskap är den tematiska fokuseringen på bioekonomi. En aspekt värd att ha i åtanke är att flera av de redan etablerade partnerskapen är öppna för att inkludera även fler partners, såsom regioner och lärosäten. Det kan, i sin tur, innebära möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar (eller regionala/lokala aktörer) att engagera sig och på så sätt kunna ta del av arbetet för ökad kompetens inom en rad olika områden. Några av fokusområdena inom Blueprint kan även ses som genomgående inslag i de länsspecifika dokumenten för år 2019 gällande prioriteringar och mål som länen har, såsom utveckling inom besöksnäring, innovation och bioekonomi.

Brysselkontoret är i fas att kartlägga olika verktyg i Erasmus+ som kan integreras med regionens tillväxt och innovationsarbete, inte minst med framåtblick mot nästa programperiod 2021 – 2027. Blueprint är ett av flera exempel på ”verktyg” som kan användas strategiskt i linje med regionens tillväxtprioriteringar (ofta indikerade i S3). ERRIN vill ha inspel kring vissa frågor vid workshopen och efterfrågar följande information:

  • Vilka huvudsakliga utmaningar gällande bioekonomi och kompetens skulle ni vilja lyfta fram?
  • Har ni exempel på bra tillvägagångssätt och viktiga lärdomar från eran organisation, regional eller lokal kontext gällande arbete med utbildning och/eller kompetens för bioekonomin?
  • Vad har ni för åsikt om synergier som kan nyttjas mellan regionala strategier för smart specialisering och Blueprint för sektorala kompetenser?

Är du intresserad av att ge inspel? Kontakta Brysselkontoret senast den 11 oktober.