Brysselkontoret deltog på SMC-konferensen Bryssel

Den årliga SMC-konferensen för små och medelstora regioner och städer, som Brysselkontoret varit med och anordnat, har gått av stapel i Bryssel denna vecka (v.21) och det tåls nog att säga att årets upplaga varit den bästa hittills. Denna typ av event ligger i rak linje med SBHSS ägares ambitioner att förstärka sina styrkor genom samarbeten med andra. Brysselkontoret var naturligtvis på plats för att delta i diskussionerna och knyta kontakter till eventuella samarbetspartners till Småland-Blekinge-Hallands aktörer och projekt. Läs vidare för en summering av konferensen och några projekt som kan vara intressanta för era aktörer att känna till och ta kontakt med.

SMC-nätverket och den årliga konferensen

Nätverket för Små och medelstora regioner och städer (SMC) består av regionala Brysselkontor vars regioner delar liknande ekonomiska, demografiska och sociala egenskaper, så som många mindre- till medelstora regioner och betydande landsbygdsområden. Nätverkets medlemmar fokuserar på fördelarna med att vara mindre regioner/städer och syftar till att skapa samverkansytor för erfarenhetsutbyten och projektutveckling mellan nätverkets städer och regioner. Småland-Blekinge-Halland deltar i nätverket tillsammans med Cities of Northern Netherlands, Thüringen, North Sweden, Stavanger, Pays-de-la-Loire, och Åbo-Egentliga Finlands Brysselkontor.

SMC-nätverket anordnar varje vår en konferens med match-making-sessioner där regioner och städer deltar med så kallade ”cityteams” – en laguppställning av representanter från kommuner, regioner, lärosäten, kluster, företag eller liknande. Syftet med evenemangen i Bryssel är att ge deltagarna en möjlighet att diskutera och nätverka med liknande aktörer, utbyta erfarenheter kring europeisk finansiering och projektutveckling, samt låta sig inspireras av konkreta exempel och hitta partner till framtida samarbeten. SMC-konferensens program innehåller dels inspirerande och informativa föreläsningar och paneldiskussioner, dels workshops där deltagarna kan pitcha sig själva och sina projektidéer, samt studiebesök hos spännande aktörer i närheten av Bryssel.

Konferensens teman varierar beroende på deltagarna och deras intressen, men bland de frågor som återkommit under samtliga fyra genomförda konferenser är hållbar mobilitet och stadsplanering, cirkulär systemutveckling och ekonomi, klimatanpassning, vattenfrågor, digitalisering och hälsa.

SMC-konferensen 2024

Årets upplaga av SMC-konferensen ägde rum mellan den 22–23 maj, i huvudsak på House of the Dutch Provences och Nordic House i Bryssel. Årets konferens inleddes med pompa och ståt genom ett brandtal av den belgiska staden Mechelens borgmästare, Bart Somers, om hur mindre städer kan och bör vara ledare i den gröna omställningen och den globala kampen mot klimatförändringarna. Efter denna inspirerande inledning följde presentationer av projekt som fått finansiering genom EU:s finansieringsprogram LIFE, Horisont Europa och Interreg Europe. Från den nederländska staden Groningen presenterades projektet ”LIFE Cool Square” om grön stadsplanering och förgröning och återupplivande av ett livlöst, på sommaren mycket varmt, och hårt trafikerat torg. Från Åbo stad presenterades Horisont Europa-projektet RESIST, där Region Blekinge är delaktiga, som arbetar med plastbaserad klimatanpassning. Från den belgiska staden Roeselare presenterades Interreg Europe-projektet InterRevita som behandlar den politiska och demokratiska delen av grön stadsplanering. Förutom att redogöra för själva projekten och hur de kommit till, handlade detta pass om erfarenheten av att söka olika typer av europeisk finansiering. Vad är lärdomarna, hur ska man förbereda sig och vad ska man tänka på under ansökningsperioden?

Efter en nätverksfika där deltagarna fick diskutera och smälta all information från föregående pass, var det dags för presentationer av olika europeiska finansieringsprogram, specifika utlysningar som kan vara intressanta för deltagarna att hålla koll på, samt presentation av olika möjligheter inom olika europeiska initiativ, så som European Urban Initiative och Interreg Europe Peer Review. Konferensens första dag avslutades därefter med nätverksaktiviteter på Nordic House, där SBHSS Brysselkontor med flera har sitt kontor.

SMC-konferensens andra dag är alltid tillägnad workshops och konkreta diskussioner om projektutveckling och eventuella framtida samarbeten. Från tidig morgon fram till lunch anordnas totalt nio så kallade ”break-out workshops”. Tre workshops på olika teman sker parallellt åt gången. Deltagarna får därför välja ut och delta på de workshops som passar dem bäst eller dela upp sig för att täcka flera. Varje deltagare har på förhand kunnat anmäla sitt intresse att anordna en session, och de som var snarlika varandra kunde genomföras gemensamt mellan de så kallade city-teamsen.

Efter lunch bar det av till staden Leuven strax utanför Bryssel för studiebesök hos Leuvens stadsförvaltning. Deltagarna kunde välja mellan två stadsvandringar som dels behandlade Leuvens arbete med sin så kallade cirkulationsplan, för trafik för att uppmuntra till alternativa transportmedel och en förbättrad livskvalité i studentstaden Leuven. Dels Leuvens arbete med grön stadsplanering, förgröning av stadens offentliga miljö, och återupplivandet av stadens historiska kanalsystem.

Värdefulla kontakter för SBHSS aktörer

Trots att inga aktörer från Småland-Blekinge-Halland deltog på årets konferens, kunde Brysselkontoret agera å ägarnas intressen för att ställa frågor och koppla samman deltagarna med potentiella intressenter och motsvarigheter inom SBHSS regioner. Nedan har kontoret listat några spännande kontakter och projekt kopplade till SBHSS fokusområden.

Skog och trä:

Workshop 2 – Wood industry as a driver for innovative and sustainable transformation, City of Suhl (DE), Prof. Erik Findeisen

Precis som regionerna i Småland-Blekinge-Halland har Thüringen en stor skogsnäring som vill utvecklas med tiden och bidra till framtidens lösningar på både stora som små samhällsproblem. Som Småland-Blekinge-Hallands skogsaktörer är väl medvetna om har den skogliga ekonomin framtiden för sig med utveckling av träbyggnadsmaterial, naturbaserade kemilösningar, lagring av koldioxid och olika typer av tjänsteutveckling. SBHSS aktörer har kommit långt inom dessa områden och skogliga aktörer och lärosäten i Thüringen är intresserade av att komma i kontakt med svenska aktörer för att hitta lösningar på gemensamma problem. Klimatanpassning och hantering av skadedjur är bara några av de gemensamma beröringspunkterna mellan Småland-Blekinge-Hallands och Thüringens skogliga aktörer.

Vill du komma i kontakt med Thüringen kring frågorna ovan? Hör då av dig till EU-handläggare, Martin Broberg

Cirkulär bioekonomi:

Workshop 6 – Circular use of wood to enhance sustainable urban development, City of Groningen (NL), Miriam Hall

Den nederländska staden Groningen har länge arbetat mot målet att bli helt cirkulärt till 2030 och återvinna och återbruka 100 procent av stadens avfall. Förutom det generella arbetet mot detta mål har Groningen valt att storsatsa på vissa delar av avfallshanteringen med syftet att hitta lösningar och processer som kan replikeras på andra avfallsflöden. I det första steget har Groningen under flera år arbetat aktivt återbruk av textilavfall. Detta arbete har resulterat i en rad spännande systemutvecklingar och återvunna produkter som kommunen i dag kan sälja tillbaka till marknaden. En mindre textilindustri har skapats i staden och producerar i dag ett 100 procent återvunnet garn som kallas, ”Gronings Goud”, Groningsguld. Frågor kopplade till cirkulära system och återvinning har länge varit intressanta bland Småland-Blekinge-Hallands aktörer, och Groningens arbeta kan mycket väl vara ett intressant exempel för södra Sveriges aktörer att låta sig inspireras av. Groningen vill nu börja applicera metoderna och det systemtänk som använts inom återvinningen av textilier, på ett nytt område nämligen återvinning av träavfall. Här är ett av flera beröringsområden mellan aktörer från norra Nederländerna och södra Sverige som SBHSS aktörer kan arbeta tillsammans med för gemensam nytta.

Vill du komma i kontakt med Groningen och höra mer om deras arbete med cirkulära textilier och tankar kring att applicera samma principer på träavfall? Hör då av dig till EU-handläggare, Martin Broberg.

Hälsa:

Workshop 7 – Health and resilience in cities – Workshop on the project Support4Resilience, University of Stavanger (NO), Kristin Akerjordet och Cecilie Haraldseid-Driftland

Från norska Stavanger fanns deltagare från Universitetet i Stavanger på plats för att presentera Horisont Europa-projektet Support4Resilience, som fokuserar på psykisk hälsa bland ledare inom äldrevården genom systemförändringar för att locka och behålla personal. Horisont Europa-projektet påbörjades 2023 med 14 partner från olika länder från norra, södra och östra Europa. Deltagarna i projektet kommer bland annat att ta fram en toolbox, anpassad efter kulturella och strukturella förutsättningar i olika länder. Huvudsyftet är att stötta ledare inom sjukvården för att förbättra arbetsvillkoren inom äldrevården.

Support4Resilience är intressant för SBHSS ägare då projektets fokusområden även diskuterats inom ramen för hälsoplattformen. Inte minst vad gäller att behålla/attrahera arbetskraft inom vården, och användning av digitala medel för att effektivisera strukturer och arbetssätt inom vården.

Universitetet i Stavanger uttryckte under mötet intresse av att samarbeta och utbyta erfarenheter med SBHSS ägare och välkomnade aktörer i Småland-Blekinge-Halland att besöka dem i Norge. Ett eventuellt kunskapsutbyte och samarbete bör därför vara av stort intresse för aktörer inom SBHSS

Vill du komma i kontakt med Universitetet i Stavanger och höra mer om projektet Support4Resilience? Hör då av dig till EU-handläggare, Sandra Jansson.

Vatten:

Workshop 8 – Circular and water-based solutions for sustainable neighbourhoods – The story of Spoordok, City of Leeuwarden (NL), Renske Keijzer

Staden Leeuwarden är känd i Nederländerna och världen över för sin kompetens inom vattenrelaterade frågor, inte minst genom kunskapscentret Wetsus. I ett spännande stadsplaneringsprojekt ämnar Leeuwarden att omvandla ett kontainerhamnsområde i anslutning till stadens tågstation och kanal, till ett framtida bostadskvarter och park, med en 100 procent cirkulär vattenanvändning. Arbetet med utvecklingen av ”Spoordok”-området i Leeuwarden kan vara intressant för Småland-Blekinge-Hallands aktörer på flera olika sätt. Inte minst kopplat till New European Bauhaus, men också regionerna och lärosätenas projekt kopplade till vattenanvändning och återbruk av vatten av olika kvalitéer.

Vill du komma i kontakt med Leeuwarden och höra mer om projektet i Spoordok-området? Hör då av dig till EU-handläggare, Martin Broberg.

Mer information och kontakter

Vill du komma i kontakt med någon representant för de nämnda projekten ovan eller har du andra frågor om SMC-konferensen och SBHSS-deltagande? Kontakta då Brysselkontorets EU-handläggare:

Sandra Jansson

+32 (0)497-62 15 92

sandra.jansson@sbhss.eu

eller

Martin Broberg

+32 (0)492 45 48 92

martin.broberg@sbhss.eu