Cirkulär ekonomi – fokus på små- och medelstora företag

Det har talats mycket om cirkulär ekonomi de senaste åren, men allt mer tycks det gå från att vara ett teoretiskt begrepp till omställning i praktiken. EU-kommissionen har snart genomfört de åtgärder som pekades ut i det cirkulära paketet från 2015. Till de senaste hör antagande av en plaststrategi och förslag till dricksvattendirektiv, vilka vi tidigare skrivit om på vår hemsida. Dock kvarstår mycket arbete innan vi kan tala om en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt samhälle. Inte minst vad gäller små- och medelstora företags möjligheter. För att skynda på och möjliggöra omställningen spelar EU-kommissionen likväl som huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland en viktig roll.

Circular Economy Platform – lansering av EREK

På EU-kommissionens Circular Economy Stakeholder Platforms årliga konferens var det stort fokus på just små- och medelstora företags (SMF) förutsättningar att ställa om till mer cirkulär verksamhet. Mer än 90% av alla företag i EU tillhör denna kategori varav merparten har mindre än 10 anställda. Små och medelstora företag har därför en avgörande roll i omställningen, samtidigt har de ofta minst marginaler och resurser att arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete. Här spelar det offentliga en avgörande roll för att möjliggöra för företagen att bli mer cirkulära. Det finns behov av stöd både i form av rådgivning och finansiella resurser. Dessutom är det fortfarande många delar av regelverket som behöver anpassas. Det kan till exempel handla om hur avfall får användas, standarder för återvinning eller matsäkerhetsfrågor. En annan möjlighet som lyfts är att nyttja grön offentlig upphandling, men som en representant från EU-kommissionen påpekade finns det potential att förbättra möjligheterna till detta. Som flera vid seminariet påpekade, ligger det i flera företags DNA att sträva efter mer effektiv användning av resurser i produktionen. Denna bild delas sannolikt av små- och medelstora företag i Småland-Blekinge-Halland och vi et at det hos huvudmän finns intresse av att främja omställningen, både för vår miljö och konkurrenskraft.

Därför kan EU-kommissionens nylanserade initiativ European Resource Efficiency Knowledge Centre – EREK vara värt att titta närmare på. Det är en plattform som erbjuder stöd till företag som vill mer resurseefktiva och cirkulära, men även till organisationer som stödjer företag i detta arbete. EREK tillhandahåller självutvärderingsverktyg, råd och vägledning, olika sammanstallningar och listor mm. Just resurseffektivitet betonades även av f.d. miljökommissionären Janez Potočnik som den viktigaste delen i omställning till ett hållbart cirkulärt samhälle. Det kopplar även till FN:s tolfte globala hållbarhetsmål ”hållbar produktion och konsumtion”.   

Även Circular Economy Stakeholder Platform är en bra ingång för att nyttja europeiska arenan i arbetet med cirkulär ekonomi. Plattformen är öppen för alla och på hemsidan finns möjlighet att både ta del av och själv ladda upp såväl goda exempel. Där finns även olika typer av vägledningsdokument och möjligheter att hitta kontakter.

För den som söker inspiration kan vi även tipsa om Interreg Europe projektet Reset som har gjort en bra sammanställning över goda exempel och annat användbart material.

Cirkulära paketet – arbetet börjar nu

När det gäller det EU:s cirkulära paket som nämndes inledningsvis bör man uppmärksamma att det är just EU-kommissionen levt upp till sina åtaganden. Till stor del handlar det om att uppdatera direktiv, t.ex. för vatten och avfall. När dessa är antagna på EU-nivå ska de implementeras i medlemsstaterna. En annan åtgärd handlar är ytterligare 100 miljoner euro till forskning och innovation kopplat till plast i cirkulär ekonomi via Horisont 2020. Det är med andra ord nu som det verkliga genomförandet börjar.

Samtidigt börjar diskussionerna ta fart kring huruvida det ska tas fram ett cirkulärt paket nr.2. Detta blir troligen en fråga för kommande EU-kommission som tillsätts 2019. I och med förhandlings om flerårsbudget efter 2020 är det mycket som är osäkert vad gäller EU:s prioriteringar i stort. Vi kan däremot se att cirkulär ekonomi allt tydligare integreras inom olika politiska områden. I höst kommer EU-kommissionen presentera en uppdaterad bioekonomistrategi och då förväntas tonvikt läggas på cirkulärt förhållningssätt. Flera gånger upprepades att ett hållbart samhälle kräver både att bioekonomin är cirkulär och att den cirkulära ekonomin är biobaserad.

Brysselkontoret kommer även fortsättningsvis bevaka cirkulär ekonomi generellt och även med koppling till vatten, plast och bioekonomi.