Allians för sammanhållningspolitiken

Med tanke på kommande förhandlingar av EU-budgeten valde Regionkommittén och territoriella samarbetsorganisationer (AER, AEBR, CPMR, SEMR och Eurocities) att gå ihop under våren 2017 för att uppmana alla relevanta aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå att skapa en allians för en stark, ambitiös och mer effektiv och synlig sammanhållningspolitik efter 2020.

Vid ett möte i Malta den 9 juni, Addressing EU regional development ministers in Malta, uppmanade Karl-Heinz Lambertz, förste viceordförande vid Regionkommittén, medlemsstater att stärka sitt engagemang för en stark sammanhållningspolitik i nästa EU-budget.

   

Karl-Heinz Lambertz refererade till tidigare lansering av så kallade Alliance for cohesion policy, och uttryckte sig som följer:
”Europa måste satsa på välstånd och på frågor som är viktiga för den enskilde medborgaren. Europa måste tydligt visa på att EU är gynnande på lokal nivå, att EU kan bemöta dagens utmaningar och att EU kan förbereda sig för morgondagens utmaningar. EU:s sammanhållningspolitik har bevisat sitt värde genom att möta frågor som migration, skapandet av nya arbeten och byggandet av hållbara och motståndskraftiga städer och regioner. Vi anropar alla EU-medlemsländer att ansluta sig till det ökande antal anhängare till #CohesionAlliance som är fast beslutna om att säkerställa sammanhållningspolitiken som framtida hörnsten i den Europeiska Unionen.”

Regionkommittén gav dessutom nyligen ut sitt förslag på EU:s framtida sammanhållningspolitik och Regionkommittén förband sig till att tillhandahålla en plattform för erfarenhetsutbyte, information om kommande förslag och angelägenheter, och för att försäkra sig om att alla europeiska städers och regioners behov kommer att få tillräckligt med uppmärksamhet under de kommande förhandlingarna om EU-budgeten efter 2020.

Vid mötet i Malta presenterade även EU-kommissionen sin färdplan ”Bringing opportunities to Europeans: Communicating together the results of EU cohesion policy”, som stöttades av Regionkommittén då man ser värdet i att involvera representanter från civilsamhället på lokal och regional nivå vid sidan om de EU-institutioner och medlemsstater, i en ”koalition” för sammanhållningspolitiken, vilket ger en röst åt samtliga mottagare av EU-finansieringen.

Regionkommittén ser helst en stark sammanhållningspolitik i framtiden vars andel av budgeten inte bör minska, oberoende av de stora förändringar som väntar i EU-samarbetets utformning, det vill säga en tredjedel av de totala resurserna, i grova drag. Samtliga förslag från Regionkommittén fram till nu gällande kommande förhandlingar kommer att offentliggöras under det sjunde sammanhållningsforumet, 7th Cohesion Forum, som organiseras av Kommissionen den 26 och 27 juni.