Digital utveckling inom SBHSS

ISA2 är ett EU-intiativ som verkar för att myndigheter skall använda sig av e-lösningar. Man strävar också efter att vara en plattform för europeiska myndigheter som vill utbyta god praxis med varandra. Målet är att Europa skall få en digital offentlig infrastruktur som gynnar medborgarna och medför större konkurrenskraft för näringslivet.

I dagarna har enheten släppt ett dokument som fokuserar på Sverige och svenska förhållanden kopplat till digital utbyggnad och strategi för vidare digital utveckling. Länk till ISA2 finns här!

Slutsatserna av EU:s genomlysning av svenska förhållanden är att Sverige har en god plattform att stå på. Vi har en mycket bra utbyggnad av bredband. Medborgarna använder internet i hög utsträckning och nya tjänster utvecklas kontinuerligt. Det område där Sverige särskilt ligger i fronten är myndigheters e-tjänster och lösningar för att kommunicera med medborgarna. Man konstaterar också att svenska regeringen har att ett mål att vara den mest framstående nationen i världen vad gäller e-hälsa år 2025. I årets budget har regeringen anslagit 140 miljoner SEK för myndigheter att fortsätta sitt arbete med att utveckla e-tjänster. År 2017 kommer också svenska myndigheter att börja utbyta data med varandra i större skala s sk Open Data.

Vad sker då på regional och lokal nivå? SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i linje med regeringens policy för e-government (myndigheters digitala utveckling) tagit fram en regional och lokal strategi. I strategin fastläggs mål och strategier för hur svenska regioner och kommuner kan arbeta. Därefter slås fast att regioner och kommuner har ett helt självständigt uppdrag att förverkliga regeringens politik och SKL:s strategi. Detta innebär att man räknar med det kommunala självstyret. Därmed kommer ett stort förtroende och ett stort ansvar att förläggas till regionala och kommunala svenska myndigheter i utvecklingen av det svenska digitala samhället.

Förutom att ISA2 pekar ut Open Data som en trend nämner man också cybersäkerhet. Anledningen är att med den öppenhet som de digitala lösningarna för med sig kommer många fördelar, men också många säkerhetshot som måste hanteras.

I Småland-Blekinge-Halland finns många strukturer som bör ligga långt fram i denna utveckling exempelvis e-hälsoinstitutet och kompetensen inom Blekinge tekniska högskola. Inom ISA2 plattformen finns många möjligheter att delta i utbyten med andra. Detta kan ge ett inflöde av partners och idéer för den som väljer att delta. Småland Blekinge Halland South Sweden har en kapacitet genom Sveriges position att föra ut idéer till övriga Europa. Finns en struktur för detta? Har vi inom Småland-Blekinge-Halland en strategi för hur regeringens och SKL:s strategier omsätts i våra regioner? Skulle Brysselkontoret kunna vara en plattform för dialog? Finns det intresse att föra ut den unika kompetens som aktörer inom Småland-Blekinge-Halland besitter?

 

Läs gärna underlaget från ISA2 och fundera över hur vi skulle kunna dra nytta av den svenska positionen inom SBHSS. Länk till dokumentet finns här!