Digitalisering av hälso- och sjukvård och framtiden för EU:s hälsoprogram

Digitalisering av hälso- och sjukvård är något som våra ägare prioriterar högt, och därför är det extra intressant att EU-kommissionen nu har släppt ett åtgärdspaket gällande digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård. Förslagen grundar sig i den allmänna dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj, och syftar till att främja hälsa inom EU, förebygga och bota sjukdomar, uppfylla patienters behov och göra det lättare för medborgare att ha en jämlik tillgång till högkvalitativ vård. I veckan presenterades också den nya långtidsbudgeten för EU, där kommissionen utvecklar sin syn på framtiden för EU:s hälsoprogram.

 Åtgärdspaketet ska säkerställa bättre tillgång till och vidareutnyttjande av data från den offentliga sektorn samt delning av vetenskapliga data 2018. Delningen av patientdata är idag på frivillig basis mellan medlemsländerna. Detta utbyte omfattar dock inte e-journalsystem.  EU-kommissionen föreslår därför åtgärder för att skapa ett europeiska e-journalsystem, ökad utveckling och innovation genom att dela data över gränser samt främja utveckling av digitala lösningar. Detta ska uppnås genom finansiering till utveckling och innovation, rekommendationer kring tekniska standarder, kunskapsunderlag och kunskapsstöd samt plattformar för samordning och samverkan. Kommissionen räknar med att mobilisera medel från Connecting Europe Facility och Horizon 2020-programmen för att kunna skapa denna datadelning och ytterligare utveckla gemensamma system.

I dagsläget finns en del frågetecken, men det skulle kunna öppna upp för nya möjligheter, finansiella och icke-finansiella, som Småland-Blekinge-Halland kan nyttja för att utveckla såväl den nära vården som andra utmaningar kopplat till hälsa. Kommissionen lyfter bland annat vikten av en personcentrerad vård och att digitaliseringen kan vara ett verktyg för att integrera både främjande och förebyggande åtgärder inom närsjukvård. Ett meddelanden från EU-kommissionen är inget lagligt bindande dokument, men det anger åtgärder och eventuella lagändringar/regelverk som behövs.

Förutom åtgärdspaketet gällande digitalisering av hälsa så har EU-kommissionen i veckan presenterat sitt förslag till EU:s nya långtidsbudget för perioden 2021-2027. I förslaget föreslås att EU:s hälsoprogram bakas in i den nya europeiska socialfonden (ESF+) tillsammans med bland annat Youth Employment Initiative. Målet med den nya socialfonden är bland annat att stötta implementeringen av den sociala pelaren. Hälso- och sjukvård sorteras därmed in under rubriken ”Investing in people, social cohesion and values”, vilket skulle kunna möjliggöra synergier med övriga program under ESF+. Hälsoprogrammet i den nya ESF+ tilldelas 413 miljoner euro vilket är en viss minskning jämfört med tidigare. Värt att notera är dock att forskningsprogrammet Horizon 2020 uppgraderas till Horizon Europe och får ökade resurser, vilket också skulle kunna innebär ökade resurser till hälsoforskning.

Förslagen ska nu förhandlas i rådet och europaparlamentet. Vi på Brysselkontoret fortsätter att bevaka både åtgärdspaketet och prioriteringarna på hälso- och sjukvårdsområdet i kommande långtidsbudget.