Digitaliseringen av industrin: hinder eller möjlighet?

Industrisektorn tillsammans med andra sektorer står inför en otrolig förändring och utmaning. Världen digitaliseras i ökande takt och EU och dess regioner vill naturligtvis inte hamna på efterkälken. Regionerna har nu chans att ta del av den pågående industriella revolutionen, dra nytta av den och kanske till och med bli drivkraften i utvecklingen, och EU vill gärna stötta den typen av initiativ.


 

EU:s världsledande industrisektor står inför stora utmaningar i och med den så kallade fjärde industriella revolutionen, Industry 4.0, som syftar på nya teknologier och koncept gällande automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier. Till förändringen som pågår hör fenomenet ”Internet of things” (IoT) – det vill säga brukandet av ’moln’, data analys och big data, robotar och 3D-printing. Denna revolution siktar mot att effektivisera och öka flexibiliteten i produktionen, men det kommer naturligtvis kräva stora omställningar om vi ska kunna fortsätta att konkurrera som förr.

 

Den 28 februari i år, hölls evenemanget EU Industry Day där de nya utmaningarna i en ständigt föränderlig värld diskuterades. Ordföranden för Regionkommittén, Markku Markkula, menade att det är viktigt att stärka regionerna då det är där effekterna av revolutionen är mest påtagliga. Markkula pekade på att lösningen finns i regionerna och att man bör tillämpa en så kallad ”bottom up”-approach, där utvecklingen ska ske på regional nivå och senare ge effekt även på EU-nivå. Städer och regioner blir således katalysatorer för förändringen och den nya policyn som EU vill föra vad gäller vår gemensamma industriella framtid.

 

 

Men vad är det faktiskt som ska ske då? Jo, Markku Markkula talade om cirkulär ekonomi som central rollinnehavare i denna revolution, där man ska sammanföra bolag, skapa kluster och på så vis skapa samarbeten likt i ett ekosystem för en industriellt levande region.  Liknelsen med ekosystem tolkas av många som ett möte mellan olika kompetenser för att skapa en dynamisk, flexibel och effektiv produktion med små serier, snabba leveranser, och som verkar mer och mer lokalt. Detta torde reducera fragmenteringen i företags- och industrisektorn och samtidigt ge anledning att föra tillbaka mycket av produktionen till ursprungslandet, det vill säga att minska out sourcing. Efterfrågan på viss kompetens kommer däremot att öka i samband med digitaliseringen, och det är främst kompetens inom informatik och kommunikation som kommer att tryta, uttrycker Emma Marcegaglia, ordförande vid BusinessEurope under EU Industry Day.

 

För att stötta regionerna i arbetet med digitalisering, lanserade EU-kommissionen redan den 19 april 2016 det första Industry 4.0-relaterade paketet: Digital Single Market, där den totala budgeten ligger på över 50 miljarder € och sträcker sig fram till år 2020. Målet är att främja digitaliseringen av samtliga sektorer och att effektivisera produktionen för små och medelstora företag, vilket är en del av utmaningen som Industry 4.0 ställer oss inför. Paketet finansieras genom Horisont 2020, strukturfonderna (ESIF) med flera EU-relaterade aktörer. Den största delen av budgeten, 37 miljarder €, riktas till hubbnätverk för digital innovation. Hubbnätverk för digital innovation är ekosystem bestående av små och medelstora företag, stora industrier, nyetablerade företag, forskare, investerare med flera, som vill skapa sig de bästa förutsättningarna för en långsiktig gemensam framgång. Resterande budget presenteras i listan nedan:

 

  • 5.5 miljarder euro för nationella och regionala myndigheters investering i digitala innovationer
  • 6.3 miljarder euro till nästa generations elektroniska komponenter
  • 6.7 miljarder euro för European Cloud Initiative. Initiativet ska stärka Europas position inom datadriven innovation och förstärka vår konkurrenskraft samt sammanhållningen mellan medlemsstater för att på sikt bygga en digital inre marknad.

 

Under strategin Digital Single Market faller även fonden för utbyggnad av bredband Connecting Europe Broadband Fund som omskrevs av Småland Blekinge Halland South Sweden i slutet av förra året.

 

Läs mer om Digital Single Market och för att se en kort video om Digital Single Market presenterad av Jean-Claude Juncker

 

Läs mer om EU Industry day som hölls 28/2-17