Efterfrågan på ny havsstrategi från Regionkommittén

I ett gemensamt yttrande efterfrågar nu Regionkommittén en ny strategi från EU-kommissionen för så kallad ”blå tillväxt” – hållbar ekonomisk utveckling i de marina och maritima sektorerna. I ”New stage in the European policy on blue growth” argumenterar kommittén för vikten av blå tillväxt i den europeiska ekonomin och vikten av en utvecklad europeisk havspolitik.  Om yttrandet efterföljs kan mer pengar och uppmärksamhet till havet vara att vänta.

Den ”blå” ekonomin, de maritima och marina näringarna, är enligt kommittén en viktig del av den europeiska ekonomin; inom unionen sysselsätter den 5,4 miljoner anställda och generar cirka 500 miljarder euro årligen. Havet och dess näringar hyser också stor potential till både innovationer och tillväxt. Trots detta har havet, enligt kommittén, främst varit ett ämne för projekt snarare än politik. Om den blå ekonomin och näringarna kopplade till havet ska utvecklas enligt sin fulla potential krävs en övergripande, långsiktig och strukturerad politik på EU-nivå. Därför manar Regionkommittén kommissionen att formulera en vitbok, ett måldokument, för den blå ekonomin – med det föreslagna temat ”The sea at the heart of Europe”.

Om kommissionen och EU:s lagstiftande parlament och ministerråd följer Regionkommitténs yttrande ser framtiden ljus ut för den blå ekonomin. Klart är att yttrandet väntas antas formellt under Regionkommitténs plenarsession i maj. För länder och regioner med näringar kopplade till havet kan det därefter vara värt att följa huruvida EU:s övriga institutioner följer yttrandets rekommendationer.

Yttrandet i sin helhet finns att läsa här.

Regionkommitténs yttrande föreslår bland annat att

  • 10 % av EU:s budget för forskning och innovation dedikeras till den blå ekonomin.
  • ett årligt återkommande havsråd, för att diskutera havspolitiken, etableras.
  • kustregioner formulerar strategier för att utveckla det som utmärker de egna kust- och havsnäringarna.
  • den privata sektorn involveras mer i formandet av havspolitiken.