Energirådsmöte – ”fit for 55”-diskussionerna har kommit igång

Igår träffades de europeiska energiministrarna, eller deras ersättare, för att förhandla och diskutera aktuella frågor och lagförslag. För SBHSS var diskussionerna om fit for 55-paketet, där energirådet hanterar förnybartdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet, den mest intressanta punkten. Diskussionerna är fortfarande i en tidig fas där medlemsstaterna delar sina övergripande ståndpunkter kring förslagen. Det franska ordförandeskapet som tar vid 2022 har däremot höga ambitioner om att driva arbetet framåt, särskilt intensivt väntas det bli under första delen innan det är dags för val i Frankrike. För svensk del är det också angeläget att arbetet fortskrider. Ju närmre vi kommer det svenska ordförandeskapet 2023, desto svårare blir det att driva våra ståndpunkter. Det finns nämligen en förväntan att ordföranden ska vara mer neutral.

Från SBHSS sida har vi varit särskilt oroade över ökade administrativa krav för att bevisa att den bioenergi som används är hållbar, de så kallade hållbarhetskriterierna. EU vill se mer detaljerade krav  och får gehör från vissa medlemsstater där  man har mer tradition av att detaljreglera. Energieffektiviseringsdirektivet har även det en relevans för SBHSS-medlemmar, då det föreslås att de energirenoveringsmål som tidigare endast gällt för statliga byggnader, nu ska utökas till att omfatta alla offentliga byggnader. Även gällande detta direktiv är Sverige på övergripande nivå kritisk till ökad detaljreglering. Vi kommer fortsätta följa dessa frågor framöver. Även i Europaparlamentet pågår den första fasen av beredningen och det kommer ta tid innan vi har antagna lagstiftningar.

De höga energipriserna var ett annan självklar fråga på dagordningen. Här finns det olika läger mellan medlemsstaterna. Vissa vil se en reformerad elmarknad, medan är mer måna om att inte göra förändringar som riskerar snedvrida konkurrensen. Till underlag till diskussionerna låg den rapport som European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) just presenterat. Förslag gavs om områden där ACER kan fördjupa sig mer, inför slutrapporten som väntas i vår.