Erasmus för unga företagare- en möjlighet att stötta SMF och främja innovation

Bakgrund: Den 19:e februari anordnade EU-kommissionens DG growth och EASME(Executive Agency for Small and Medium Enterprises) en konferens om programmet Erasmus för unga företagare(EYE).
 
Vad är Erasmus för unga företagare(EYE)? EYE är ett europeiskt gränsöverskridande program där nya och etablerade entreprenörer utbyter erfarenheter. Tanken är att en ny entreprenör ska åka till en värd-entreprenör för att utveckla färdigheter för att kunna starta upp/utveckla sin egen verksamhet. Medan en ny entreprenör får erfarenhet, tips och råd från sin värd-entreprenör, får värd-entreprenören in ett nytänkande och nya kunskaper till företaget. Båda får genom ett utbyte även möjlighet att skapa nya kontakter/partners samt tillgång till nya marknader. Antal involverade entreprenörer växer stadigt med åren, och under 2015 fanns det ca 12000 entreprenörer registrerade i EYE:s databas, och cirka 4000 utbyten skedde genom programmet. 

Syfte med konferensen: För att möjliggöra den här typen av utbyten behövs det så kallade ”Intermediate Organisations”(IO) som både kan hjälpa till med matchningen av nya och värd-entreprenörer, samt sprida information och rekrytera entreprenörer. EU-kommissionen och EASME söker därför just nu organisationer som är villiga att ingå i ett konsortium tillsammans med andra föreningar för att agera som ett sådant IO. I Sverige finns det än så länge endast tre lokala kontor som arbetar med programmet, varav ett kontor sköts av ALMI i Jönköping. Senaste statistiken från 2015 visar att endast 1 % av nya entreprenörer kommer från Sverige och andelen värd-entreprenörer är ännu lägre. En viktig del av arbetet inom IO:s i Sverige består därför av att öka medvetenheten om programmet för både nya och erfarna företagare.
 
Vem kan delta? Både privata och publika företag/organisationer kan ingå i samarbetet, enda kravet är att man är en juridisk person och att man verkar i ett medlemsland inom EU eller är med i EASME. Exempel på organisationer skulle kunna vara, universitet, regionala utvecklingskontor, inkubatorer, science parks eller offentliga organisationer som är ansvariga för eller aktiva inom entreprenörskap eller att stötta företag. 
 
Varför ska man delta i den här typen av projekt? Genom att delta i ett konsortium och bilda en IO främjar man entreprenörskap och innovation inom just sin region. Vidare erbjuder EYE en möjlighet att minska (ungdoms)arbetslösheten och locka arbetskraft till regionen. Deltagande i EYE är också ett sätt att knyta kontakter med liknande organisationer från andra delar av Europa samtidigt som man visar upp sin egen region. Slutligen syftar projektet till att stärka den inre marknaden och öka andelen nystartade företag genom att stötta små och medelstora företag(SMF), varav framförallt den senare punkten är relevant för Småland-Blekinge.
 
Finansiella aspekter: Upp till 90 % av totala kostnader för projektet kan finansieras med hjälp av kommissionen. Alla kostnader i form av utbetalningar till den nya entreprenören i värd-entreprenörens land står kommissionen för. När det gäller administrativa kostnader som löner för personal inom IO finansieras upp till 70 % med medel från kommissionen. Maximal summa som kommissionen bidrar med för ett konsortium är ca 800 000 euro. 
 
Hur går processen för själva utbytet till? Processen är uppdelad i 5 steg:
Första steget består av en online-ansökan gjord av både den nya och värd-entreprenören. I ansökan ska det ingå CV, och motivationsbrev, och för den nya entreprenören även en företagsplan. 
I andra steget ska en nya entreprenör matchas med en värd-entreprenör och detta kan ske på tre olika sätt. Antingen kan entreprenören själv söka sig en partner i databasen som finns, eller så hjälper IO till med att para ihop passande entreprenörer. Dessutom finns det även en automatisk matchningsprocess man kan ta hjälp av. 
I tredje steget diskuterar man fram avtalet för utbytet; hur länge det ska pågår, vad som är syftet med utbytet/vad man vill få ut av det och vad är respektive entreprenörs uppgifter. Det som är viktigt är att förstå att utbytet inte är en praktikplats för den nya entreprenören, utan det ska vara ett ömsesidigt utbyte av information där man är på samma nivå och det ska medföra ett mervärde för båda parter! 
Fjärde steget är själva utbytet, som pågår mellan 1-6månader och vartefter värd entreprenören åter kan läggas in i sökregistret för matchning. Den nya entreprenören kan däremot bara delta i utbytet en gång. Under denna tid ska IO även finnas till förfogande för den nya entreprenören, om t.ex. problem skulle uppstå. 
I femte och sista steget sker en utvärdering av arbetet och den nya entreprenören får även pengar från EYE-projektet som ska täcka levnadskostnaderna i landet. Summan beror därför på prisnivån i landet. 
 
Hur ser ansökningsprocessen för att bli en del av en ”Intermediate Organisation” ut? Varje IO ska bestå av ett konsortium av 5-10 organisationer med max två organisationer från samma land. I övrigt finns inga geografiska krav. Vidare så måste minst hälften av organisationerna har ett minimum av fyra års erfarenhet av projektet Erasmus for Young Entrepreneurs. Bildandet av ett konsortium är organisationernas eget ansvar, men det finns vissa tips och listor på intresserade organisationer där man kan få kontakt med andra, t.ex. http://enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm och http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5 
 
En av parterna i konsortiet kommer att vara koordinator och sköta kontakten med EASME. Det är dock viktigt att veta att alla deltagare är tvungen att delta i alla aktiviteter som möten, utvärderingar och inlämningar.  
Ansökan lämnas in elektroniskt genom en hemsideportal och i ett första steg ska ett Framework Partnership Agreement(FPA) fyllas i. Den innehåller grundläggande och juridiska punkter. Den ska innehålla en generell strategi om hur framtida utbyten ska genomföras och varför konsortiet har kompetens och möjlighet av att agera som IO. Det gäller att både visa att man har kapacitet att genomföra projektet samt hur det ska utföras. I sin strategi ska man visa att man har kapacitet att genomföra minst 110 utbyten per år och att man även har möjlighet att ge stöd och assistans till nya entreprenörer under utbytets gång. 
 
Utifrån FPA:t väljs ett antal förslag ut och går vidare till omgång två, där man fyller i ett Specific Agreement(SGA). Ett SGA ska innehålla en mer detaljerad plan för samarbetet och utbytet. Bl.a. ska man i detta steg presentera milstolpar samt en budget för initiativet. 
I slutändan kommer cirka 15-30st konsortium att väljas ut. 
 
Vilka kriterier bedöms när konsortier väljs ut?
Först och främst måste ansökan vara inskickad i tid (senast 5:e april) och på rätt plats (via en online-portal)
Man måste även visa att man uppfyller alla kriterier (bara juridiska personer, minst 5 max 10 organisationer i konsortiet, tillräckligt med EYE-erfarenhet) och varje organisation får inte lov att skicka in en ansökan för att delta i mer än ett konsortium. 
Vidare måste man fylla i en ”declaration on honour” och t.ex. visa att man har finansiell stabilitet(alltså inte vara bankrutt)
Om alla dessa kriterier är uppfyllda tittar man på konsortiets kapacitet, och då handlar det både om organisationernas kapacitet och även personalens specifika kunskaper
Det som slutligen avgör vem som går vidare baseras på en utvärdering av FPA:n med fokus på fyra kriterier; quality (30 %), relevance (30 %), resource effectiveness(20 %) samt impact target audience (20 %).
    
Tidsplan:
5:e april 2016: Deadline för att bilda konsortium och skicka in sin FPA
Aug/Sept 2016: Signering av FPA
Sept 2016: Inbjudan att skicka in SGA
Okt 2016: Deadline för att skicka in SGA
Nov 2016: Information för sökande
Jan 2017: Signering av SGA och start för projekt
 
Vem är ansvarig för projektet? EU-kommissionens DG growth står för den strategiska och finansiella verksamheten. 
EASME är den organisation som sköter utbetalningar och kontakten med de involverade. De har även ett support office dit entreprenörerna kan vända sig om de har frågor.