Ett skolexempel på proaktivt arbete

 

Varje höst tar ägarna fram sina länsspecifika dokument – en beskrivning av några utvalda områden och frågor där man vill ta in den europeiska aspekten som en del av lösningen på hemmaplan. Dokumentet utgör grunden för handfasta och praktiska diskussioner i samband med att Brysselkontoret gör sin årliga ägartour i januari; hur kan vi påverka policy, hitta rätt samarbetspartner, vad behöver vi göra parallellt på hemmaplan, etc. Det var mot denna bakgrund som planer började smidas kring internationellt samarbete i vattenfrågan för Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i januari. Utgångspunkten var att hitta goda exempel på hur andra i Europa hanterar följderna av en tilltagande vattenbrist. Lösningen blev att anordna ett seminarium i Bryssel tillsammans med ett nätverk med fokus på vattenfrågor med målet att finna kontakter för erfarenhetsutbyte. Från Linnéuniversitetet deltog Valdete Hashani (ansvarig för externa relationer) och Jörgen Forss (universitetslektor för tekniska fakulteten och ansvar för vattenfrågor) och från Region Kalmar län deltog Tobias Facchini (miljösamordnare med ansvar för vattenfrågor). 

 

 

 

 

 

 

Efter besöket återkopplade Brysselkontoret till Valdete för att höra hennes erfarenheter, upplevelser och reflektioner från Brysselbesöket. 

Vad var mest lärorikt under ert besök? 

Den största lärdomen var hur mycket engagemang det finns och hur man med hjälp av det kan driva fram mycket. Jag tycker Leuven lägger engagemang på rätt saker och tyckte deras sätt att jobba hållbarhetsfrågor var intressant. Leuven tänker igenom i ett tidigt skede och bygger sedan upp hela stadsplaneringen kring det. På frågan hur Leuven vågade genomföra sina åtgärder innan allt var helt genomlyst i utredningar, svarade personalen att man var mer rädd för vad som skulle hända om man inte vidtog åtgärder nu!. 

Besöket på Sveriges ständiga representation i Bryssel var även intressant då jag fick en större inblick i hur man driver lagar, och insåg ännu tydligare hur viktigt det är med engagemang från vårt håll. Jag fick även en större medvetenhet i policyarbetet och sammanslutningen på hemmaplan.  

Att få träffa aktörerna i det svenska forsknings- och innovationsnätverket i Bryssel var också intressant eftersom vi fick se vikten av samverkan mellan lärosäten och regional nivå. 

Vad tar ni med er från vattenseminariet som ni huvudsakligen var här för? 

Jag tar med mig de goda exemplen vi fick. Jag tyckte också det var väldigt roligt att en representant från EU-kommissionen var där och berättade och berättade om deras arbete med vattenfrågor, samt gav respons på det vi presenterade. Det jag tar med mig är identifieringen av det kunskapsgap som finns och det lär vi titta vidare på framöver.  

Hur tror ni att ert besök kommer att påverka ert framtida arbete? 

Jag fick en bättre inblick i hur SBHSS jobbar, vilka nätverk och synergier som finns. Jag fick även en tydligare bild hur Brysselkontoret kan matcha ihop oss med andra och har dessutom fått en bättre förståelse i hur processen går till och att det ofta går ganska snabbt, därmed kommer jag tänka mer på detta i mitt dagliga arbete.  

 

För att knyta kontakter och dra så många lärdomar som möjligt anordnade Brysselkontoret ett kompletterande

 besöksprogram för de nedresta: 

-Leuven stads vattenhantering 

-Lärosätens syds Brysselkontor 

-SBHSS Brysselkontor 

-Den svenska EU-representationens råd för bl a vattenfrågor 

-Det svenska F&I-nätverket i Bryssel 

Nästa steg blir att följa upp kontakten med EU-kommissionen samt att i möjligaste mån samla in goda exempel från deltagarna på seminariet.