EU betonar skogsindustrins betydelse för klimat och miljö

Skogsindustrin är en hörnsten i svensk ekonomi och skapar sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara spelar skogsindustrin en nyckelroll i utvecklingen mot ett klimatmässigt hållbart samhälle.För att skapa en hållbar ekonomi har växande skogar som binder koldioxid stor betydelse. Träbaserade produkter så som exempelvis träbyggnation fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd, vilket har en positiv påverkan på koldioxidutsläppen. Skogsindustrins produkter kan ersätta fossilbaserade material. Flera utvecklingsområden så som möjlighet att skapa textilfibrer av skogsråvara håller på att tas fram i forskningsprojekt och är intressanta pilotprojekt för framtiden.
 
Branshen spelar en stor roll i den svenska ekonomin och utgör en viktig del av SmålandBlekinge-områdets näringsliv.
 
Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Branschen är starkt exportinriktad. Då råvaran till största delen är svensk och importen av skogsindustrins produkter begränsad ger skogsindustrin ett viktigt bidrag till Sveriges handelsbalans.
 
Sverige är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror och har en ledande global position.
 
EU erkänner den vikt som skogen har för bekämpning av klimatpåverkande gaser så som kolodioxid. Man ser också skogen som en hållbar återvinningsbar resurs och har därför tagit fram en strategi för skogsfrågor -The new Forest Strategy (http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm)
Beslut och förvaltning av skogspolitik är huvudsakligen medlemsstaternas ansvar. EU har dock en strategi som fokuserar på skogsfrågor och som stödjer medlemsstaternas utveckling av skogssektorn.
 
Strategin fokuserar på Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning och landsbygdsutveckling. Den berör också hur industripolitiken kan samordnas med EU:s klimat- och energipaket. Hållbarhet och resurseffektivet är andra parametrar som är viktiga i strategin.
 
Behovet av en helhetssyn för skogsindustrin avseende klimatpåverkan, ekonomi och miljö betonas också i strategin.
 
Det finns en förväntan från EU att medlemsstaterna knyter an den nationella skogspolitiken till EUs strategi The new forest strategy. Sedan tidigare finns en överenskommelse att medlemsstaterna och EU skall förhålla sig genom subsidiaritetsprinicipen inom vissa delar av skogspolitiken, men också med delat ansvar inom andra områden.