EU health policy platform årsmöte i Bryssel

EU-kommissionen driver en rad initiativ som syftar till att främja samverkan inom hälsoområdet. Ett av dessa är EU health policy platfrom. Plattformen är webbaserad, gratis och öppen för alla hälsointressenter att delta på. Nyligen arrangerades plattformens årliga forum i Bryssel. Där fick vi ta del av resultat från de tematiska nätverk som bedrivits under 2019, men gavs även en överblick av vad som är på agendan framöver.

Tematiska nätverk

En av de centrala delarna av EU Health platforms arbete är de tematiska nätverk som bedrivs varje år. Syftet med dessa nätverk är att ta fram rekommendationer – joint statement – kring hur man inom Europa bör arbeta med en fråga eller vilka åtgärder som krävs för att hantera en utmaning. Dessa är helt ”bottom-up”-drivna och sker utan finansiering helt på frivillig basis. En aktör eller ett konsortium ger förslag på ett tematiskt nätverk som de vill driva under året. Urvalet sker genom omröstning där alla som registrerat sig på EU health policy platform kan bidra. I själva genomförandet har aktörer har möjlighet att engagera sig bidra till arbetet, t.ex. med goda exempel. Ett av de nätverk som bedrevs under 2019 fokuserade på integrerad vård. Region Jönköping län var en av de aktörer som via Esther-nätverket bidrog med ett gott exempel och som även har ställt sig bakom framtagna tematiska rekommendationer . På EU health policy platform årliga möte presenterades förslag till 2020-års tematiska nätverk. Flera av förslagen tog upp kompetensutvecklingsfrågor, ofta med koppling till krav på nya kompetenser. Brysselkontoret har valt att lägga sin röst på ett tematiskt nätverk med titeln: Profiling and training the health care workers of the future. Under 2020 vill de identifiera vilka kärnkompetenser som hälso-och sjukvårdspersonal kommer behöva ha i framtiden, för att kunna verka i och bidra till en innovativ, digital, personcentrerad och integrerad vård.

Esther-nätverket/Region Jönköpings län birog med gott exempel till tematiskt nätverk om integrerad vård

 

EU-kommissionen trappar upp kampen mot cancern

Cancer är en utformning som EU sedan länge försökt möta, t.ex. genom finansiering till forskning och innovation. Nu gör man ytterligare krafttag. Den tillträdande ordförande för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har varit tydlig med att cancer är en prioriterad fråga för EU att hantera och har redan åtagit sig att lägga fram en europeisk plan för cancerbekämpning. Exakt vad denna plan kommer innehålla och när den kommer presenteras återstår att se. Vissa menar att von der Leyens personliga erfarenheter från cancer även kommer bidra till ett ökat fokus. Ett annat exempel på EU:s ökade fokus på cancer är finansiering till forskning och innovation. I kommande programperiod 2021-2027 kommer man i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa, förutom traditionella utlysningar, även arbeta med så kalla de missions. I missions pekar man ut en handfull komplexa samhällutmaningar som man tar sig an att lösa. Det mission med koppling till hälsa fokuserar just på cancer.