EU-kommissionen tar krafttag mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett globalt växande hot som utgör en stor börda för samhället,
ekonomin samt hälso- och sjukvården. Då det i Småland-Blekinge-Halland finns ett uttalat intresse från hälso- och sjukvården, samt kärnkompetenser och starka varumärken inom jordbruks- och livsmedelsnäringen kan kommissionens nya handlingsplan för återhållsam användning av antibiotika vara en fråga av stort mervärde. 

I början av 2016 vann den svenska linjen om skärpta antibiotikaregler vid djurhållning stort gehör i EU-parlamentet. I juni i år antog kommissionen en ny långtgående handlingsplan mot antibiotikaresistens. One Health-handlingsplanen innefattar riktlinjer och 75 insatser fördelade på tre områden. Däribland bistå med evidensbaserade uppgifter, hjälp vid framtagande och uppföljning av egna nationella handlingsplaner samt delfinansiera insatser. Kommissionens förhoppning är att arbeta i partnerskap med bland annat näringslivets små och mellanstora företag där finansiering och partnerskapsprogram kommer inriktas på förbättrade kunskaper om effektiva smittskyddsmetoder.

För ett ökat strategiskt arbete inom hälso- och sjukvård utifrån ett europeiskt perspektiv kan hälsoeventet European Antibiotic Awareness Day vara relevant. Evenemanget går av stapeln den 18 november i Bryssel med målsättningen att öka medvetenheten om det hot mot folkhälsan som antibiotikaresistens utgör. Program för evenemanget kommer uppdateras och kommuniceras ut senare i höst. Vi vet i dagsläget inte de exakta initiativ som handlingsplanen kommer resultera i, men vi på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor kommer fortsätta bevaka frågan.